Loading

บอร์ดค่าจ้างไฟเขียวพื้นที่เขตศก.พิเศษ

วันที่ : 12 กันยายน 2558
บอร์ดค่าจ้างไฟเขียวพื้นที่เขตศก.พิเศษ

เมื่อวันที่ 11 มี.ค. นายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน (รง.) กล่าวภายหลังในที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง (บอร์ดค่าจ้าง) ประจำเดือน มี.ค. 2558 ว่า ในวันนี้ที่ประชุมได้พิจารณาใน 2 เรื่อง 1. คืออัตราค่าจ้างในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่อนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดตากได้ทำหนังสือเข้ามาสอบถามถึงทิศทางการกำหนดอัตราค่าจ้างในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งนี้บอร์ดค่าจ้างได้พิจารณาตามข้อกฎหมายแล้วพบว่าใน 1 จังหวัดสามารถกำหนดอัตราค่าจ้างในหลายอัตราได้ พร้อมมองว่าในเขตเศรษฐกิจพิเศษไม่ควรมีอัตราค่าจ้างที่ต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 300 บาท ซึ่งเป็นค่าจ้างในอัตราปัจจุบัน โดยจะแจ้งให้คณะอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด ไปพิจารณาอัตราค่าจ้างในพื้นที่ตามเกณฑ์ที่กำหนดเช่น อัตราเงินเฟ้อ ค่าครองชีพ ผลิตภาพแรงงาน และส่งข้อมูลเข้ามายังส่วนกลางเพื่อให้อนุกรรมการวิชาการและ กลั่นกรองในบอร์ดค่าจ้างพิจารณาในเดือน มิ.ย. นี้ หรือช้าที่สุดในวันที่ 15 ก.ค.  2558 ก่อนเสนอเข้าบอร์ดค่าจ้างเพื่อพิจารณาในช่วงเดือน ก.ย. นี้ 

ส่วนเรื่องที่ 2. เรื่องของค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เสนอให้พิจารณากำหนดอัตราค่าจ้าง ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบด้วย ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อัญมณี และโลจิสติกส์  รวมทั้งหมด 20 สาขา โดยในที่ประชุมได้พิจารณากรอบและแนวทางการกำหนดค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน และให้ กพร.นำกลับไปพิจารณาอัตราค่าจ้างที่ควรจะเป็นแล้วเสนอให้บอร์ดค่าจ้างพิจารณาในเดือน ส.ค. นี้ 

ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังได้ให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ (นิด้า) เข้ามาศึกษาระบบค่าจ้างลอยตัวจาก 4 ประเทศ คือ จีน สิงคโปร์ มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา ใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรม เช่น ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ และท่องเที่ยว ซึ่งได้กำหนดให้ส่งงานวิจัยต่อบอร์ดค่าจ้างภายในวันที่ 22 มิ.ย.นี้ เพื่อนำมาพิจารณาว่ารูปแบบค่าจ้างลอยตัวของประเทศที่ศึกษาเหมาะสมกับประเทศไทยหรือไม่และจะนำมาปรับใช้อย่างไร

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์