Loading

คอลัมน์ เปิดประตูค้าชายแดน: ตั้ง 20ที่ปรึกษาเดินหน้าเขตศก.พิเศษแม่สอด

วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2558
คอลัมน์ เปิดประตูค้าชายแดน: ตั้ง 20ที่ปรึกษาเดินหน้าเขตศก.พิเศษแม่สอด

         อัศวิน พินิจวงษ์

เพื่อให้บิ๊กโปรเจกต์การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดเป็นไปอย่างรวดเร็ว และเป็นรูปธรรมภายในปีนี้ตามนโยบายรัฐบาล สมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผวจ.ตาก จึงแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 20 คน จากนักธุรกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาควิชาการ ซึ่งประกอบด้วย

1.สรรพสิริ อรชัยพันธ์ลาภ นักธุรกิจรายใหญ่ 2.สมยศ ตาสะหลี ผู้ประกอบการท่าเรือขนส่งสินค้า 3.ประพัฒน์พงศ์ อัจฉรารุจิ นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โครงการ เบสต์คอนโดมิเนียม 4.ดารณี ทองไทยนันท์ นักวิชาการด้านสารสนเทศ 5.โสภา พฤกษาโสภา ผู้นำชุมชน 6.เนธิดา มังสาสติ นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โครงการวีคอนโดมิเนียม 7.ผดุง พลวัฒน์ เจ้าของโรงโม่หิน

8.ภาคภูมิ บูลย์ประมุข รองนายก อบจ.ตาก 9.เริงชัย สุวรรณ์ เจ้าของ ไซโลพืชผลสุวรรณภูมิ 10.ธนากร จตุรเจริญคุณ เจ้าของ ที.เค.การ์เม้นต์ ผู้ประกอบการสิ่งทอรายใหญ่ 11.ณรงค์วิทย์ เกียรติสิน นักธุรกิจผู้จำหน่าย รถจักรยานยนต์ 12.ร.ท.เฉลิม บุญพรวงศ์ นายก อบต.วาเล่ย์ อ.พบพระ 13.สมพงษ์ ศรีบัว นายก อบต.ช่องแคบ อ.พบพระ 14.วิวัฒน์ กิตติพรพานิช นักธุรกิจสิ่งทอ

15.วิสุทธิ์ ลิ้มลือชา เจ้าของโรงงานอาหารกระป๋อง 16.ประเสริฐ จึงกิจ รุ่งโรจน์ อดีตเลขาธิการหอการค้าตาก 17.ชำนาญ สันติพนารักษ์ ผู้แทนจำหน่ายและส่งออกจักรกลการเกษตร 18.เฉลิมวัฒน์ ตรีรัตน์วัฒนา ผู้ส่งออกจักรกลการเกษตรและสยามนิสสันแม่สอด 19.ประพันธ์ นะเสือ เจ้าของท่าเรือสินค้า และ 20.เตรียม โนวาง นักธุรกิจด้านการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ คณะที่ปรึกษาได้เสนอ 6 แนวทางเพื่อเดินหน้าเขตเศรษฐกิจ พิเศษ ประกอบด้วย 1.มุ่งเน้นการพัฒนา ด้านอาหาร ด้านท่องเที่ยว 2.เน้นการ บริการด้านสุขภาพรองรับผู้สูงอายุและ คนพิการ พัฒนาอารยสถาปัตย์ 3.การจัดการขยะ ท่อระบายน้ำ น้ำแล้ง น้ำท่วม 4.การส่งเสริมเรื่องการพัฒนาด้าน ภาษา แปลเอกสารภาษาต่างประเทศ 5.การขยายเขตไฟฟ้า ระบบโครงสร้าง พื้นฐาน และท่าอากาศยาน และ 6.เน้นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

โดยเบื้องต้นให้มีนโยบายเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ เช่น โครงสร้างรองรับเขตเศรษฐกิจ สนามกีฬานานาชาติ การสร้างเมืองคู่แฝด Sister City แม่สอด-เมียวดี การกำหนดจัดงานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ มวย 2 แผ่นดินคาดเชือก ฯลฯ เป็นต้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์