Loading

ร่วมถกผังเมืองดัน คลองใหญ่ สู่เขตศก.พิเศษ

วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2558
ร่วมถกผังเมืองดัน คลองใหญ่ สู่เขตศก.พิเศษ

จังหวัด ร่วมกรมโยธาธิการและผังเมือง อปท. เปิดเวทีให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเสนอมุมมอง "การวางผังเมืองเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ" อ.คลองใหญ่

นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานประชุม "การวางผังเมืองเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ" อ.คลองใหญ่ ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองจัดขึ้น มีหน่วยงานรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประชาชนกว่า 400 คน ร่วมเวทีที่โรงแรมบ้านปู รีสอร์ท อ.เมืองตราด

นางอัธยา เทพมงคล ผอ.สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบาย จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นในจังหวัดตามแนวชายแดน เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ขณะนี้กรมโยธาธิการได้เร่งวางและปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมืองชุมชนชายแดน เพื่อให้มีการจัดระเบียบใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมือง การคมนาคมขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค โดยระยะเร่งด่วนได้ออกแบบผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดน 5 แห่ง ได้แก่ ชุมชนชายแดน อ.สะเดา จ.สงขลา, อ.เมือง จ.มุกดาหาร, ชุมชนชายแดน อ.แม่สอด จ.ตาก, อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และอ.คลองใหญ่ จ.ตราด ซึ่งจะดำเนินการ 2 แห่งให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือน และระยะถัดไปอีก 3 แห่ง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5 เดือน

ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จึงได้จัดเวทีสัมมนาครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะแนวคิด และมาตรการที่เกี่ยวข้องต่องานด้านผังเมือง เพื่อนำข้อมูลไปบูรณาการเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ภาพรวมในระดับจังหวัด เมือง ชุมชน พื้นที่เฉพาะบริเวณชุมชนชายแดน เพื่อเป็นการรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ที่มา : หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก