Loading

เร่งพัฒนานิคมฯเชียงของรับเขตศก.พิเศษชี้เปิดปี60

วันที่ : 29 มกราคม 2558
เร่งพัฒนานิคมฯเชียงของรับเขตศก.พิเศษชี้เปิดปี60

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.อยู่ระหว่างพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชียงของ พัฒนาโดยบริษัท เมืองเงิน ดีเวลลอปเม้นท์ อยู่ที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ประมาณ 462 ไร่ อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) รองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) โดยเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมายบริการด้านโลจิสติกส์ คาดว่า เปิดดำเนินการได้ภายในปี 60

"หากนิคมอุตสาหกรรมเชียงของแล้วเสร็จ จะทำให้มูลค่าการค้าการลงทุนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังกลายเป็นจุดที่สอดรับต่อระบบขนส่ง ที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนเติบโตขึ้น เพราะมีการเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอาเซียนและจีนตอนใต้อีกด้วย"

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รมว.อุตสาหกรรม กล่าวภายหลังลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อเตรียมพื้นที่รองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษว่า ได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ คือ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและเชื่อมโยงการผลิตอย่างยั่งยืน, การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน, การส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบการอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการลงทุน เพื่อรองรับเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดชายแดนและการเปิดเออีซี

"จังหวัดเชียงราย มีทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจากมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งประกอบด้วยไทย กัมพูชา เมียรมาร์ ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ (มณฑลยูนนาน และกวางสี) ดังนั้นมองว่า ไทยยังมีข้อได้เปรียบที่สำคัญโดยเฉพาะด้านคมนาคม ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ นับเป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมโยงไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนมีความสะดวก จะส่งผลให้การเติบโตทางการค้าการลงทุนในแถบชายแดนเติบโตเพิ่มขึ้น"

สำหรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จะสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจให้กับผู้ประกอบ การอุตสาหกรรมไทยได้ จึงกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมกันสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกัน เช่น การปรับโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวก ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า น้ำ และระบบราง

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์