Loading

ผุดศูนย์กำจัดขยะ400ตันต่อวันนอภ.แม่สอดรองรับเออีซี-เขตศก.พิเศษ

วันที่ : 16 ธันวาคม 2557
ผุดศูนย์กำจัดขยะ400ตันต่อวันนอภ.แม่สอดรองรับเออีซี-เขตศก.พิเศษ

ตาก-อ.แม่สอด จัดตั้งศูนย์กำจัดขยะ 3 แห่งใน 3 พื้นที่ พร้อมนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาแก้ไขปัญหาขยะที่มีกว่า 400  ตันต่อวัน นายอำเภอ ระบุเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ

พื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก เป็นประตูเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) แห่งหนึ่งของประเทศไทยและมีการเตรียมการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ซึ่งต้องมีการวางแผนการเพื่อรองรับในทุกด้าน โดยเฉพาะในเรื่องการบริหารจัดการขยะที่เป็นปัญหาเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนประชากรที่หลั่งไหลเข้ามาทำมาหากินใน อ.แม่สอด จนกลายเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องมีการวางแผนแก้ปัญหารองรับในะระยะยาว

นายปรีชา ใจเพชร นายอำเภอแม่สอด กล่าวว่า ปัญหาปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นถึง 400 ตันต่อวันของพื้นที่ อ.แม่สอด และอ.แม่ระมาด จ.ตาก ถือเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็ว เนื่องจาก อ.แม่สอด ต้องมีการเตรียมการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 และการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ซึ่งนโยบายของนายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้มอบหมายให้ตนเป็นประธานในเรื่องการบริหารจัดการขยะของ อ.แม่สอด และอ.แม่ระมาด โดยได้ข้อสรุปให้มีการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะรวมอยู่ 3 ในพื้นที่ คือ เทศบาลนครแม่สอด เทศบาลตำบลท่าสายลวดและเทศบาลตำบลแม่กุ ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของทั้งสองอำเภอ

ทั้งนี้ ปัจจุบันได้ไช้วิธีการกำจัดขยะโดยการ ฝังกลบส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบและทำให้เกิดมลภาวะ จึงทำให้มีการวางแผนการกำจัดขยะโดยใช้เทคโนโลยีใหม่โดยขณะนี้ได้มีตัวแทนจากบริษัทต่างๆ เข้ามาติดต่อในแต่ละพื้นที่ โดยได้เสนอวิธีกำจัดขยะโดยใช้เทคโนโลยี "Plasma Gasification" สามารถรองรับการทำลายขยะรวมในปริมาณ 300 ตันต่อวัน และสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานอัดแท่งแล้วเผาเปลี่ยนเป็นพลังงานกระแสไฟฟ้าชีวมวล โดยบริษัทจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะทั้งหมด ซึ่งบริษัทดังกล่าวจะได้ผลประโยชน์ในการแปรรูปพลังงานกระแสไฟฟ้าชีวมวลนำไปขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่ง อ.แม่สอด เห็นชอบข้อเสนอ ดังกล่าวโดยจะมีการดำเนินการโดยอย่างเร่งด่วนในเร็วๆ นี้

นายอำเภอแม่สอด กล่าวอีกว่า ปัญหาปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นปัจจุบันอาจไม่ได้เกิดจากจำนวนประชากรในเขตเทศบาลนครแม่สอดซึ่งมีจำนวนไม่กี่หมื่นคนเพียงอย่างเดียว ส่วนหนึ่งเกิดจากจำนวนปริมาณประชากรแฝงนับแสนคนที่ยังเป็นปัญหาที่ควบคุมได้ยาก ที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมายและปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนแล้ว กว่า 40,000 คน อำเภอคาดว่าเมื่อสามารถควบคุมจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองได้แล้ว ก็อาจจะส่งผลให้ปริมาณขยะลดลงโดยเร็วตามจำนวนประชากรที่ลดลง

ด้านนายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก กล่าวว่า ปัญหาปริมาณขยะของ อ.แม่สอด ที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกวันส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยและอาจจะเป็นปัญหาที่สำคัญของการที่ อ.แม่สอดจะพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด อีกทั้งจะเป็นประตูสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปัญหาที่สำคัญเนื่องจากลักษณะทางกายภาพของ อ.แม่สอด มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะที่มีภูเขาล้อมรอบทุกด้าน อาจไม่เหมาะสมกับวิธีการกำจัดขยะแบบเดิมโดยการฝังกลบหรือการเผา ในอนาคตเมื่ออ.แม่สอดพัฒนามากขึ้น การทำลายขยะโดยวิธีการฝังกลบนี้จะไม่เหมาะสมจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับวิธีการกำจัดขยะซึ่งค่อนข้างที่จะจำเป็นที่ต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อความรวดเร็วในการกำจัดขยะ และไม่ให้เกิดมลภาวะและสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงาน จะเป็นผลดีต่อการพัฒนาอำเภอแม่สอดในเร็วนี้

ที่มา : หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก