Loading

แนะปรับกม.เอื้อรายเล็กลงทุนเขตศก.พิเศษ

วันที่ : 30 ตุลาคม 2557
แนะปรับกม.เอื้อรายเล็กลงทุนเขตศก.พิเศษ

ไอทีดีแนะปรับกฎหมายตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเอื้อเอสเอ็มอีใช้ประโยชน์มากขึ้น

นายวิมล ปั้นคง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาองค์ความรู้ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ไอทีดี)กล่าวในงานสัมมนา "เขตเศรษฐกิจพิเศษแนวชายแดนไทย : โอกาสและความท้าทายสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน" ว่า การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแนวชายแดนของไทยยังจำเป็นต้องปรับแก้กฎหมายอีกมาก โดยเฉพาะการผลักดันให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ของไทยที่ขีดความสามารถการแข่งขันลดน้อยลง เข้าไปใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าวให้มากที่สุด

ทั้งนี้ จะมีการรวบรวมข้อมูลจากการสัมมนาครั้งนี้เป็นข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีส่วนของการแก้ไขกฎหมายและระเบียบต่างๆ เช่นอาจจะต้องปรับลดหลักเกณฑ์เรื่องวงเงินลงทุนของกิจการที่จะเข้าไปลงทุน และเพิ่มสิทธิประโยชน์การลงทุนมากขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มขีดการแข่งขันของเอสเอ็มอีไทย

สำหรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแนวชายแดนมีความท้าทายต่างๆ เช่นปัญหาการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว อาชญากรรม และการแย่งใช้ทรัพยากรและสาธารณูปโภคของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามา

อย่างไรก็ตาม แผนดังกล่าวเป็นโอกาสของไทย โดยเฉพาะเรื่องการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน และเมื่อเปิดประชาคมอาเซียนจะยิ่งส่งผลดีต่อธุรกิจไทย เนื่องจากสามารถใช้แหล่งวัตถุดิบและแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านได้ ในลักษณะการเป็นฐานการผลิตร่วมกัน

ด้าน นายกิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทองสุข และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย สภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่า ความท้าทายที่เห็นตอนนี้คือไทยยังไม่ได้กำหนดรูปแบบการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแนวชายแดนที่ชัดเจน ซึ่งเป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) จะต้องศึกษาให้รอบคอบว่ารูปแบบใดจึงจะเหมาะสมกับประเทศไทย

ขณะเดียวกัน ต้องพิจารณาว่าการเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมกำหนดรูปแบบของเขตเศรษฐกิจพิเศษแนวชายแดน จะมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรให้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์