Loading

สระแก้วถกรองรับเขตศก.พิเศษ

วันที่ : 12 กันยายน 2558
สระแก้วถกรองรับเขตศก.พิเศษ

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา ปลัดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว โดยนายอนวัช สุวรรณเดช ผู้อำนวยการสำนักผังเมืองรวม กรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า จังหวัดสระแก้วได้ประกาศเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในพื้นที่ 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลบ้านด่าน ป่าไร่ ท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ และ ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 332 ตารางกิโลเมตร

นายอนวัชกล่าวต่อว่า การออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะ และจัดทำผังเมืองรวม เป็นสิ่งสำคัญที่จะจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ในที่ดิน การพัฒนาเมือง การคมนาคมขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ให้สอดคล้องและรองรับต่อการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษได้อย่างเหมาะสม

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด