Loading

ชี้AECหนุนสถาปนิกเขตศก.พิเศษดันอสังหาฯ

วันที่ : 16 กันยายน 2558
ชี้AECหนุนสถาปนิกเขตศก.พิเศษดันอสังหาฯ

สภาสถาปิก แจงเปิด AEC ส่งผลดีต่อวิชาชีพสถาปนิก เชื่อ คสช.กำหนดพื้นที่ 5 จังหวัดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษดันราคาที่ดิน การลงทุนธุรกิจอุตสาหกรรม อสังหาฯขยายตัว ส่งผลดีต่อการจ้างงานสถาปนิก ขณะที่สภาสถาปนิกเร่งเดินหน้ายกระดับมาตรฐานวิชาพีชสู่สากล

นายเจตกำจร พรหมโยธี นายกสภาสถาปนิก กล่าวว่า  ภายหลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กำหนดพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ตราด ตาก สระแก้ว มุกดาหาร และหนองคาย ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ส่งผลให้รัฐบาลใช้มาตรา 44 มีคำสั่งให้เพิกถอนที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ เขตป่าไม้ถาวร เขตปฏิรูป และที่ดินสาธารณะเป็นที่ราชพัสดุ เพื่อมาเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน โดยจะพัฒนาให้มีโรงงานแปรรูป การเคลื่อนย้ายสินค้า และคนได้อย่างเสรีเมื่อเปิดประชาคมอาเซียน (AEC) และการลงทุนทำธุรกิจต่างๆ

โดยโครงการดังกล่าวจะเริ่มเปิดดำเนินการในช่วงปี 2561 ซึ่งส่งผลให้ที่ดินบริเวณชายแดนทั้ง 5 จังหวัด มีราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ตลอดจนการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจอุตสาหกรรม และถือว่าเป็นผลพลอยได้ของอาชีพสถาปนิกในการออกแบบสิ่งก่อสร้างๆ ตามไปด้วย

ทั้งนี้ หากเกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษใน 5 จังหวัดขึ้น จะมีหลายสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและเติบโตขึ้น จึงถือว่าโครงการนี้มีส่วนในการพัฒนาเขตพื้นที่ชายแดนในหลายๆ ด้าน อาทิ การเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรม และการลงทุนของกลุ่มนักลงทุนทั้งไทย และต่างชาติ การเกิดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปลูกสร้างอาคารที่พัก และการค้าขายสินค้า ตลอดจนแรงงานต่างด้าวก็จะเดินทางเข้ามาหางานในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

"ที่สำคัญจะส่งผลถึง อาชีพสถาปนิกค่อนข้างสูง และเป็นไปในทิศทางที่ดี  เพราะหากที่ดินมีราคาสูงขึ้นเท่ากับว่าพื้นที่บริเวณนั้นๆ มีโอกาสเกิดการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย สถานที่จำหน่ายสินค้าต่างๆ  โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นการก่อสร้างขนาดใหญ่ ถือว่าเป็นการสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับอาชีพสถาปนิกเป็นอย่างมาก"

นายเจตกำจร กล่าวว่า เมื่อเกิดการปลูกสร้างวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมจะเริ่มเข้ามามีบทบาททันที เริ่มตั้งแต่เรื่องการวางผังเมืองในเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 5 จังหวัด การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารต่างๆ ตลอดจนการออกแบบภูมิทัศน์ให้เหมาะสมและสอดคล้องไปกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบ ซึ่งโครงการดังกล่าวก็สร้างความตื้นตัวให้กับอาชีพสถาปนิกอยู่พอสมควร

อย่างไรก็ตาม สภาสถาปนิก มองว่า หากเรามีการจัดการผังเมืองที่ดีและเป็นระบบจะเป็นสิ่งที่ส่งผลไปสู่การรองรับการเติบโตของเมืองได้ในอนาคต ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการวางแผนและจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เติบโตตามไปด้วย ตลอดจนการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนไทยและประเทศเพื่อนบ้านในอนาคตข้างหน้าอย่างมหาศาล ซึ่งสอดรับกับการเติบโตของเศรษฐกิจไทยให้ดีตามไปด้วย

ล่าสุด สภาสถาปนิก ได้จัดกิจกรรมสภาสถาปนิกสัญจร ครั้งที่ 2/58 ลงพื้นที่ภาคใต้ เพื่อจัดกิจกรรมสภาสถาปนิกสัญจรภาคใต้ ในวันเสาร์ที่ 26 ก.ย.58 โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีการจัดอบรมบรรยายสำคัญๆ หลากหลายหัวข้อ อาทิ การเตรียมตัวของสถาปนิกไทยเพื่อเข้าสู่อาเซียน (AEC) กฎหมายควบคุมอาคาร 39 ทวิ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับสถาปนิกระดับภูมิภาคได้เตรียมตัวและพัฒนาตนก้าวสู่การเป็นสถาปนิกอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับต่อสู้กับอีก 9 ประเทศในอาเซียน (AEC) ตลอดจนการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนและกฎระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแก่นักเรียนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในภาคใต้

ที่มา : ASTV ผู้จัดการรายวัน