Loading

ไทย-ลาวชูเขตศก.พิเศษเพิ่มค้า8พันล้าน

วันที่ : 12 สิงหาคม 2558
ไทย-ลาวชูเขตศก.พิเศษเพิ่มค้า8พันล้าน

ไทยจับมือสปป.ลาว ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้า 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายใน 3 ปีข้างหน้า พร้อมผนึกเป็นประตูการค้าสู่ภูมิภาค-โลก

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวในงานสัมมนา "เขตเศรษฐกิจพิเศษไทย-ลาว โอกาสการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว" ว่ารัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับการค้าการลงทุนกับประเทศคู่ค้าในประเทศเพื่อนบ้านและในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) โดยการค้ากับ สปป.ลาวนั้น มีเป้าหมายจะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันเป็น 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายใน 3 ปีข้างหน้า ส่วนการจะให้ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ใช้ประโยชน์จากเออีซีอย่างเต็มศักยภาพนั้น ภาครัฐจะต้องสนับสนุนให้เอกชนสามารถขยายและพัฒนาโอกาสทางการค้า การลงทุนใหม่ๆ ระหว่างกัน และการอาศัยความร่วมมือระหว่างกันในการผลักดันให้เออีซี เป็นที่น่าสนใจและเป็นประตูเชื่อมโยงเออีซีกับภูมิภาคและตลาดหลักโดยรอบ

สำหรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเขตที่ติดกับสปป.ลาว ได้แก่ จ.มุกดาหาร ไทยมีเป้าหมายดึงดูดนักลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม ยางพาราและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พลังงานทดแทน ศูนย์การเปลี่ยนถ่ายสินค้าและยานพาหนะ นิคมอุตสาหกรรม และบริการสาธารณูปโภค และมีเป้าหมายให้เป็นศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตร ส่วนในระยะต่อไปยังมีแผนจะจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ จ.หนองคาย และนครพนม

นางบุนเพ็ง มูนโพไซ รัฐมนตรีประจำห้องว่าการรัฐบาล สปป.ลาว กล่าวว่า ยินดีร่วมมือในการผลักดันการค้าการลงทุนภายในภูมิภาคตามนโยบายของทั้ง 2 ประเทศที่มีความสอดคล้องกันเพื่อให้อาเซียนก้าวขึ้นเป็นเขตการค้าการลงทุนศักยภาพสูงแห่งใหม่ของเอเชียและของโลก แม้ลาวจะไม่มีพื้นที่ติดกับทะเล แต่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ จึงมีความพร้อมที่จะเชื่อมต่อออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีเป้าหมายเชื่อมโยงด้านการค้า การลงทุน และการคมนาคมกับประเทศเพื่อนบ้าน

ที่มา : หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก