Loading

ทุนญี่ปุ่น56%ไม่สนเขตศก.พิเศษ อ้างมีแยะแล้ว-ขาดรายละเอียด

วันที่ : 29 กรกฎาคม 2558
ทุนญี่ปุ่น56%ไม่สนเขตศก.พิเศษ อ้างมีแยะแล้ว-ขาดรายละเอียด

นายมาซายาสุ โฮซูมิ ประธานคณะวิจัยเศรษฐกิจ หอการค้าญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (เจซีซี) เปิดเผยผลสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในไทย ประจำครึ่งปีแรก 2558 จากบริษัทหอการค้าไทย-ญี่ปุ่นในประเทศไทย 415 ตัวอย่าง พบว่าดัชนีแนวโน้มเศรษฐกิจ (ดีไอ) ของเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง 2557 ของไทยมีทิศทางดีขึ้น ดัชนีดีไอเพิ่มขึ้นจากติดลบ 20 ในครึ่งปีแรก 2557 เป็นติดลบ 1 แต่ครึ่งปีแรก 2558 กลับมีทิศทางแย่ลงเล็กน้อย ดัชนี ดีไอลดจากติดลบ 1 เป็นติดลบ 4 เนื่องจากราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ ทำให้การบริโภคภายในประเทศชะลอตัวอีกครั้ง แต่อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าดัชนีดีไอครึ่งหลังปี 2558 มีแนวโน้มปรับขึ้นบวก 20 เพราะมีสัญญาณเศรษฐกิจที่ดี จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจากรัฐบาลไทย ส่วนผลสำรวจต่อการลงทุนด้านโรงงานและเครื่องจักรพบว่า 37% ระบุมีการลงทุนลดลง 35% ระบุลงทุนเพิ่มขึ้น และ 24% ระบุลงทุนคงที่ ส่วนแนวโน้มการส่งออกครึ่งปีหลังพบว่า 44% ระบุแนวโน้มคงที่ 38% ระบุแนวโน้มลดลง 17% แนวโน้มส่งออกลดลง โดยตลาดส่งออกสดใส อันดับแรก 49% อินโดนีเซีย รองลงมาคือเวียดนาม 38% อินเดีย 34% พม่า 30% และกัมพูชา 22%

นายมาซายาสุกล่าวว่า นอกจากนี้ยังสำรวจถึงความสนใจในเขตเศรษฐกิจพิเศษ พบว่าเอกชนญี่ปุ่น 56% ระบุไม่สนใจ เนื่องจากมีการลงทุนในเขตอุตสาหกรรมอื่นๆ มากเพียงพอแล้ว อีก 29% ระบุยังไม่ทราบรายละเอียด 14% มีความสนใจในแง่ธุรกิจต่อเนื่อง อาทิ การกระจายสินค้า สาธารณูปโภค และ 4% มีความสนใจในแง่ทำเลที่ตั้งโรงงาน ส่วนกลุ่มที่สนใจลงทุนเขตเศรษฐกิจ อันดับแรก 59% สนใจจังหวัดกาญจนบุรี 42% สนใจจังหวัดสระแก้ว 25% สนใจจังหวัดมุกดาหาร 24% เท่ากันสนใจลงทุนจังหวัดตากและหนองคาย

นายมาซายาสุกล่าวว่า ส่วนข้อเรียกร้องภาคเอกชนญี่ปุ่นต่อรัฐบาลไทย อันดับแรก 67% คือ รักษาความมั่นคง เสถียรภาพทางการเมืองและความปลอดภัยของสถานการณ์บ้านเมือง ตามด้วยการส่งเสริมและผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 66% การพัฒนาและปรับเปลี่ยนการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับระบบภาษีศุลกากร 42% การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล 39% และ 5.การผ่อนปรนกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 25%

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน