Loading

เร่งพัฒนาสหกรณ์เขตศก.พิเศษ สร้างต้นแบบนำเข้า-ส่งออกสินค้ารับเออีซี

วันที่ : 10 กรกฎาคม 2558
เร่งพัฒนาสหกรณ์เขตศก.พิเศษ สร้างต้นแบบนำเข้า-ส่งออกสินค้ารับเออีซี

นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาด่านการค้าชายแดน เพื่อรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มการจ้างงาน สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้ประชาชน รวมทั้งควบคุมปริมาณผลิตผลการเกษตรที่มีการลักลอบนำเข้า เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบผลิตผลภายในประเทศ ซึ่งในเบื้องต้นรัฐบาลได้ประกาศพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 36 ตำบล 10 อำเภอ ใน 5 จังหวัด คือ ตราด มุกดาหาร สระแก้ว สงขลา และตาก

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ผลักดันและพัฒนาการทำงานของสหกรณ์ในพื้นที่ของเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้พร้อมเป็นผู้นำเข้าและส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆ ในกลุ่ม AEC โดยในระยะแรก กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ส่งเสริมให้มีการนำเข้าสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน จากด่านชายแดน 2 ด่าน คือ ด่าน อ.แม่สอด จ.ตาก เป็นการการนำเข้าข้าวโพด โดยสหกรณ์นิคมแม่สอด และสหกรณ์นิคมแม่ระมาด ได้นำเข้าข้าวโพดมาประมาณ 1,600 ตัน มูลค่าประมาณ 13 ล้านบาท และในพื้นที่ด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว นำเข้า มันสำปะหลังประมาณ 750 ตัน มูลค่าประมาณ 3 ล้านบาท และในช่วงเดือนมิถุนายน 2558 นำเข้ามาอีกประมาณ 250-300 ตัน โดยสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น เพื่อมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์จำหน่ายให้สมาชิก โดยการนำเข้าของสหกรณ์ทั้ง 2 พื้นที่ ถือเป็นการนำร่องในการดำเนินการเบื้องต้น และสินค้าทั้งหมดนั้นมีการตรวจสอบสินค้าชัดเจนและดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอน

นายโอภาสกล่าวอีกว่า ในระยะ ที่สอง ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป จะมีการ เปิดเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มขึ้น อีก 5 จังหวัด คือ กาญจนบุรี เชียงราย นราธิวาส นครพนม และหนองคาย มีทั้งหมด 7 ด่าน โดยการดำเนินงานใน ระยะที่ 2 นี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ จะหารือกับทางสหกรณ์ในพื้นที่ว่า จะสามารถนำเข้าหรือส่งออกสินค้าอะไรได้บ้าง ซึ่งกรม ส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมที่จะสนับสนุนในเรื่องต่างๆ อาจใช้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ในลักษณะเป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์นำไปเป็นทุนในการรวบรวมสินเพื่อการค้าส่งออกและนำเข้า

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า