Loading

สร้างความเท่าเทียมเข้าสู่ที่อยู่อาศัย

วันที่ : 7 กันยายน 2558
สร้างความเท่าเทียมเข้าสู่ที่อยู่อาศัย

การเคหะแห่งชาติ ระบุโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงจะช่วยเติมเต็มแนวคิดการพัฒนาเมืองอย่างชาญฉลาด(Smart Growth) โดยเฉพาะประเด็นการสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงแหล่งที่อยู่อาศัยของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ในขณะที่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เอกชนมุ่งสู่ผู้มีรายได้สูงเป็นหลัก ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ(Prime area)

นายนพดล ว่องเวียงจันทร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งของแนวคิดการพัฒนาเมืองอย่างชาญฉลาด(Smart Growth)ในเรื่องการสร้างความเท่าเทียมและทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้ทุกกลุ่มในเขตพื้นที่ที่มีความเจริญ โดยเฉพาะการเคหะแห่งชาติจะเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัยในกลุ่มของผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง ในการเติมเต็มทางเลือกดังกล่าว

"ถ้าโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงประสบความสำเร็จ ก็จะตรงกับแนวคิดของการพัฒนาเมืองอย่างชาญฉลาด เพราะแหล่งที่อยู่อาศัยตามกรอบแนวคิด Smart Growth ต้องมีทุกกลุ่มรายได้ ทั้งรายได้สูง ปานกลาง และต่ำ ไม่เช่นนั้นแล้ว เมื่อรัฐลงทุนพัฒนาเส้นทางและสถานีรถไฟฟ้า แหล่งที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้สถานีจะมีแต่ผู้มีรายได้สูงเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงได้กลุ่มเดียว ซึ่งจะผิดไปจากแนวคิดดังกล่าว"

ทั้งนี้ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง เป็นโครงการอาคารเช่าพักอาศัยของการเคหะแห่งชาติ สำหรับผู้มีรายได้น้อย ซึ่งที่ดินบริเวณนี้อยู่ใจกลางเมืองและมีราคาแพง ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์จึงเน้นการพัฒนาโครงการสำหรับกลุ่มลูกค้ารายได้สูงเท่านั้น เพื่อให้คุ้มค่ากับราคาที่ดิน

นายนพดลกล่าวว่า เมื่อศึกษาโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงและพื้นที่โดยรอบจะตรงกับแนวคิด ของการพัฒนาเมืองแบบ Smart Growth มาก เพราะมีองค์ประกอบครบถ้วนเกือบทุกด้าน เช่น การผสมผสานการใช้ที่ดินซึ่งในส่วนของที่อยู่อาศัยจะมีทั้งโครงการของการเคหะฯ และเอกชน ส่วนพาณิชยกรรม ส่วนแหล่งงาน ได้แก่ กทม. กระทรวงแรงงาน ส่วนพักผ่อน และสวนสาธารณะ ที่มีทั้งของ กทม.และการเคหะฯ ซึ่งแหล่งงานที่อยู่ใกล้กับที่พักจะช่วยลดระยะเวลาการเดินทาง การอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า ระบบขนส่งสาธารณะ จะช่วยลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว ช่วยประหยัดพลังงานและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม สร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงแหล่งที่อยู่อาศัย Smart Growth ในประเทศไทยต้องเกิดขึ้นไม่วันใดก็วันหนึ่ง เพราะการพัฒนาเมืองแบบเดิมๆ ที่ผ่านมาก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการลงทุนของภาครัฐ เช่น จราจรติดขัดมากขึ้น แม้จะมีโครงการรถไฟฟ้า แต่ประชาชนบางกลุ่มกลับเข้าถึงได้ยาก ไม่ว่าในแง่ที่อยู่อาศัย หรือการเดินทางที่ล้วนมีราคาแพง แต่เมืองในแนวคิด Smart Growth นอกจากจะกระชับแล้ว ยังแก้ปัญหาความกระจัดกระจายของเมือง (urban sprawl) ทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งที่อยู่อาศัยใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างคุ้มค่า ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น เพราะใช้เวลาเดินทางสั้นลงส่งเสริมกรเดินหรือขี่จักรยาน มีสวนสาธารณะและแหล่งพักผ่อน เป็นต้น

โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการจากคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก่อนนำเสนออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์