Loading

แก้กม.เวนคืนรัฐชดเชยเต็มที

วันที่ : 24 มิถุนายน 2558
แก้กม.เวนคืนรัฐชดเชยเต็มที่

          ครม.แก้กฎหมายเวนคืนที่ดิน ให้ความเป็นธรรม เจ้าของทั้งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

          ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2558 ได้มีมติเห็นชอบการแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยปรับแก้รายละเอียดของข้อกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมและไม่ครอบคลุมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนให้ได้รับประโยชน์มากขึ้น โดยเฉพาะกรณีของผู้ที่อยู่อาศัย ผู้ประกอบการค้าขายในพื้นที่ที่ถูกเวนคืน ซึ่งไม่ใช่เจ้าของหรือผู้เช่าที่มีหลักฐาน ให้ได้รับการชดเชยหรือ เงินทดแทนจากภาครัฐเมื่อถูกเวนคืนพื้นที่

          พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สาระสำคัญของกฎหมายฉบับใหม่ กำหนดให้รัฐสามารถนำที่ดินส่วนที่เหลือจากการใช้ตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนไปใช้เพื่อแก้ปัญหาทางสังคมหรือเพื่อประโยชน์ด้านสวัสดิการของรัฐได้ รวมทั้งกำหนดให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ ให้มีอำนาจยื่นคำร้องขอรังวัดต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายที่ดินแทนเจ้าของหรือผู้ครอบครองได้

          พล.ต.สรรเสริญ กล่าวว่า กฎหมายที่แก้ไขใหม่นี้จะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์มากขึ้น ที่ผ่านมามีกรณีรัฐเวนคืนที่ดินบางส่วน เฉพาะส่วนที่รัฐจะใช้คือเอาไปใช้แล้วเหลือที่ดินบางส่วนจำนวนน้อย หรือเหลือที่ดินส่วนหนึ่งไม่ถึง 25 ตารางวา หรือเหลือความยาวไม่เกิน 5 วา และบางส่วนที่เหลือเมื่อนำไปรวมกับแปลงที่อยู่ติดกันแต่เป็นที่ดินของเจ้าของรายเดียวรวมกันไม่เกิน 25 ตารางวา ก็ส่งผลเสียต่อเจ้าของที่ดินใช้ประโยชน์ไม่ได้ ขายต่อได้ราคาไม่ดี เพราะที่ดินน้อย กฎหมายฉบับนี้ก็กำหนดว่ารัฐจะต้องเวนคืนส่วนนี้ไปด้วย จะได้ไม่เป็นภาระเจ้าของที่ดิน และถ้าคนใดไม่พอใจก็มาร้องเรียนภายใน 120 วัน เจ้าหน้าที่ต้องทำคำร้องให้เสร็จใน 60 วัน ซึ่งจะรวดเร็วและไม่ค้างคาเหมือนสมัยก่อน

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์