Loading

แก้ปมอสังหาฯถือที่เปล่า

วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2558
แก้ปมอสังหาฯถือที่เปล่า

กฎหมายที่ดินถึงมือ รมว.คลัง ชง 2 แนวทางเคาะแก้ปัญหาอสังหาฯ ถือที่ดินเปล่า

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ได้เสนอร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง พิจารณาแล้ว สาระสำคัญคือ กำหนดการจัดเก็บ 3 ประเภท คือ ที่ดินเพื่อทำการเกษตร อัตรา 0.5% ที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยหรือการพาณิชย์ อัตรา 1% และที่ดินรกร้างว่างเปล่า อัตรา 4%

นอกจากนี้ จะยกเว้นภาษีที่ดินให้ที่อยู่อาศัยหรือการพาณิชย์ มูลค่า 1 ล้านบาทแรก โดยเก็บภาษีมูลค่าล้านที่สองเป็นต้นไปสำหรับผู้ประกอบการอสังหา ริมทรัพย์และมีที่ดินว่างเปล่ารอการปลูกสร้างจำนวนมาก ทำให้มีต้นทุนภาษีสูงขึ้นนั้น สศค.ได้เสนอทางออก 2 ทางให้ฝ่ายนโยบายพิจารณา คือ แนวทางที่ 1 หากตีว่าเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าจะต้องเสียภาษีในอัตราที่สูง ก็ให้ออกพระราชกฤษฎีกายกเว้นภาษี โดยกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจน หากไม่ได้สร้างภายในเวลาที่ยกเว้นก็ต้องเสียภาษีอัตราที่ดินรกร้างว่างเปล่าต่อไป

แนวทางที่ 2 คือ ตีความว่า ที่ดินของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดินเพื่อการพาณิชย์ ก็ให้เสียภาษีไม่เกิน 1% ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยอมรับภาระดังกล่าว แต่ขึ้นอยู่กับฝ่ายนโยบายจะตัดสินใจ

"กฎหมายจะผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในปีนี้และบังคับใช้ในปี 2560" นายกฤษฎา กล่าว

นายสมหมาย กล่าวว่า จะเสนอร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ ให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาภายในเดือน ก.พ.นี้

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์