Loading

ธนารักษ์ประเมินราคาที่ดิน6จว.นำร่อง รองรับนโยบายขยายฐานภาษีรัฐบาล

วันที่ : 31 ธันวาคม 2557
ธนารักษ์ประเมินราคาที่ดิน6จว.นำร่อง รองรับนโยบายขยายฐานภาษีรัฐบาล

          รายงานข่าวจากกรมธนารักษ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานจัดทำแผนรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่รัฐบาลเตรียมเสนอในปี 2558 ว่า กรมธนารักษ์อยู่ระหว่างดำเนินการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินเพื่อจัดทำฐานภาษีตามร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในปลายเดือนมกราคม 2558 โดยกรมธนารักษ์ ได้ทำการคัดเลือกพื้นที่โครงการนำร่องแล้ว 6 จังหวัด 9 พื้นที่ ซึ่งจะพิจารณาจากระดับความพร้อมของแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำขึ้น รวมถึงสถานะของบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศใช้ในพื้นที่นั้นๆ

          ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคมที่ผ่านมา กรมธนารักษ์จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประกอบวิชาชีพ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ. .... โดยเชิญผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมวิชาชีพทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการ กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ผู้แทนสมาคมวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ผู้แทนสมาคมธนาคารไทยเข้าร่วม ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ (Implementation Plan)

          ทั้งนี้กรมธนารักษ์ได้มอบหมายให้ ผู้เชี่ยวชาญจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการตามร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... สามารถที่จะดำเนินการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งผลการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นจะทำให้กรมธนารักษ์ทราบถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจในการดำเนินการตามแผนงานต่างๆ พร้อมจัดโครงการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินเพื่อจัดทำฐานภาษี เพื่อพัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ในการให้คำแนะนำแก่ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน

          ส่วนการดำเนินการขยายพื้นที่ประเมินราคาที่ดินรายแปลงโดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม ในปีงบประมาณ 2558 กรมธนารักษ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตงานโครงการ จ้างเอกชนประเมินราคาที่ดินรายแปลง โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างเตรียมการประกาศให้ผู้ที่สนใจ เข้ามา เสนอราคาตามระเบียบพัสดุ ซึ่งจะทำให้มีราคาประเมินที่ดินรายแปลงเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 500,000 แปลง และได้ประสานสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ให้ดำเนินการจัดหาแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงเพื่อใช้ในการเดินสำรวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการประเมินราคา และทำให้ราคาประเมินมีความถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า