Loading

8 สมาคมวิชาชีพอุตฯก่อสร้างจี้นายกฯ แก้ปัญหาใบอนุญาตช้

วันที่ : 29 ตุลาคม 2557
8 สมาคมวิชาชีพอุตฯก่อสร้างจี้นายกฯ แก้ปัญหาใบอนุญาตช้า

          เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เปิดเผยว่า วสท.และ 7 สมาคมวิชาชีพ คือ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมอาคารชุดไทย และสภาวิศวกร เตรียมเสนอแนวทางแก้ปัญหาการออกใบอนุญาตก่อสร้างล่าช้า ต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ เนื่องจากการออกใบอนุญาตก่อสร้างของหน่วยงานราชการล่าช้า เฉลี่ยระยะเวลา 1 ปี ส่งผลให้ประเทศไทยเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ

          "ความล่าช้าของใบขออนุญาตก่อสร้างจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศและการแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน โดยแต่ละปีงานก่อสร้างภาคราชการมีมูลค่าสูง 6-7 แสนล้านบาท ยังไม่นับรวมโครงการก่อสร้างภาคเอกชน" นายสุชัชวีร์กล่าว

          นายสุชัชวีร์กล่าวว่า แนวทางที่จะเสนอ นายกฯรวม 7 ข้อ ได้แก่ กำหนดระยะเวลาการออกใบอนุญาตก่อสร้างและใบอนุญาตถมดินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กทม. องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล กระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่ควรเกิน 30 วัน ตามประเภทของอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม 2.กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตก่อสร้าง โดยห้ามมีค่าใช้จ่ายใดๆ อีก 3.ยกเลิกมาตรา 39 ทวิ ในการให้วุฒิวิศวกรหรือวุฒิสถาปนิกเซ็นรับรองการขอใบอนุญาตก่อสร้างในการออกแบบและคุมงานก่อสร้าง

          4.ให้สภาวิศวกรและสภาสถาปนิก ห้ามไม่ให้ข้าราชการ วิศวกร และสถาปนิก ที่ทำงานในเขต กทม. อบจ. อบต. เทศบาล ออกแบบคุมงานโครงการก่อสร้างในพื้นที่ที่เขตการปกครองของตนทำงานอยู่ เพื่อปกป้องวิชาชีพวิศวกรและสถาปนิก

          นายสุชัชวีร์กล่าวว่า 5.เจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับชั้นในการออกใบอนุญาตก่อสร้าง ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินทุกปีต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 6.กรณีหน่วยงานของรัฐขอใบอนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานรัฐ ให้ขอโดยตรง ไม่ต้องรอผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้ขอ และ 7.ปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงและ พ.ร.บ.ควบคุมอาคารที่ล้าสมัย

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน