Loading

ปรับผังเมือง เชียงราย รับศก.ขยายตั

วันที่ : 2 กันยายน 2557
ปรับผังเมือง เชียงราย รับศก.ขยายตัว

          นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวระหว่างเปิดการสัมมนาเรื่องผังเมืองรวมจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กับปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามกฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร และกฎหมายการขุดดิน ถมดิน ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงราย ว่า กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดเชียงรายประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2556 มีผลต่อการใช้ประโยชน์ในที่ดินของประชาชน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และ พ.ร.บ.การขุดดิน และถมดิน พ.ศ.2543 บังคับใช้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยไม่ต้องตราพระราชกฤษฎีกา ซึ่งหลังการใช้ผังเมืองรวม 1 ปี คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมและคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัด เปิดรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ผังเมือง ก่อนเสนอกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อเสนอคณะกรรมการผังเมือง

          เชียงรายมีสภาพการณ์ต่างๆ เกิดขึ้น ทั้งการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน, การขยายตัวของเศรษฐกิจชายแดน อาคารพาณิชย์ บ้านเรือน และแผ่นดินไหว ซึ่ง การจัดทำผังเมืองใหม่ควรปรับให้สอดคล้องกับสภาพดังกล่าว


ที่มา
: หนังสือพิมพ์มติชน