Loading

จี้สผ.ปลดล็อก อีไอเอ อสังหาฯปรับแผนรอผ่านก่อนขา

วันที่ : 26 สิงหาคม 2557
จี้สผ.ปลดล็อก อีไอเอ อสังหาฯปรับแผนรอผ่านก่อนขาย

          การอนุมัติจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ล่าช้า  เป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ของ ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ แม้จะยังรับมือได้ โดยใช้วิธีขายควบคู่ไปกับการยื่นขออีไอเอ แต่ปัจจุบันปัญหาดังกล่าวเริ่มมีประเด็นที่มากกว่าการล้าช้า คือมีการติงเรื่องแบบ เรื่องจำนวนยูนิต ว่าอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งประเด็นเหล่านี้ อาจมีผลต่อเนื่องไปถึงการลดจำนวนชั้น ลดจำนวนยูนิต ซึ่งมีผลต่อการขาย ทำให้ต้องคืนเงินลูกค้าห้องชุดที่ขายไปแล้ว หรือรุนแรงที่สุดคือ การคืนทั้งโครงการ ออกแบบและขายใหม่ ซึ่งมีผลต่อโอกาสในการขาย และ ภาพลักษณ์ของแบรนด์ 3 สมาคมอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย สมาคมอาคารชุดไทย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย เตรียมยื่นจดหมายถึงเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อเสนอแนวทางพิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบในการ จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (อีไอเอ)

          อธิป พีชานนท์ นายกสมาคมธุรกิจ บ้านจัดสรร กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาการพิจารณาให้ความเห็นชอบอีไอเอ กำหนด ให้โครงการในภูมิภาคต้องยื่นอีไอเอ มายังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในขณะที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการด้านที่อยู่อาศัย (คชก.) มีเพียงชุดเดียว ซึ่งไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นมาก ประกอบกับการพิจารณาอีไอเอในแต่ละประเภทโครงการกว่าจะผ่านความเห็นชอบใช้เวลาค่อนข้างนาน และมีการปรับแก้ไขหลายครั้ง ส่งผลให้การก่อสร้างล่าช้า เสร็จไม่ทันส่งมอบในระยะเวลาที่ระบุในสัญญาซื้อขาย เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายทางด้านต้นทุน "การพิจารณาควรต้องกระจายอำนาจ ไม่ใช่กระจุกตัวเป็นคอขวด เป็นหลักการที่ผิด ท้องถิ่นย่อมต้องรู้สภาพแวดล้อมที่ดีกว่า ส่วนกลางจะไม่รู้ถึงสภาพของท้องถิ่นว่า หัวหิน เชียงใหม่ พัทยา มีสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร เมื่อจัดทำอีไอเอทำให้ต้องมีการแก้ไขหลายรอบ"

          :เสนอกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

          โดย 3 สมาคมได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ขอให้มีการพิจารณากระจายอำนาจไปสู่ระดับท้องถิ่น เพื่อลดปริมาณงานส่วนกลางและทำให้การพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากในปัจจุบันทุกๆ โครงการสร้างใหม่ต้องส่งเรื่องมาที่ สผ.ส่วนกลางที่กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ หาก

          ไม่ผ่านการอนุมัติก็จะต้องกลับไปแก้ไขและส่งกลับเข้ามาใหม่ ทำให้งานของโครงการค้าง หากสามารถกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นให้พิจารณาตัดสินได้ก็จะทำให้การพัฒนาโครงการเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น พร้อมทั้ง ขอให้ สผ.กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการชำนาญการ (คชก.) ให้มีความชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้กฎระเบียบบนมาตรฐานเดียวกัน เพื่อไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามดุลพินิจของแต่ละบุคคล โดยจัดทำเป็นคู่มือแนวทางปฏิบัติของ คชก. ให้ผู้ยื่นรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับทราบ เพื่อให้ขั้นตอนการพิจารณาเป็นไปอย่างรวดเร็วและลดจำนวนครั้งในการปรับแก้ไขรายงาน นอกจากนี้ โครงการประเภทที่อยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ซึ่งเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่มีความสูงน้อยกว่า 23 เมตร (8ชั้น) และพื้นที่ใช้สอยรวมทุกอาคารน้อยกว่า 10,000 ตร.ม สามารถขอรับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงานอีไอเอ ตามมาตร 46 วรรคสาม ของแห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

          สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535  และแนวทางการพิจารณารายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของคณะกรรมการชำนาญการ (คชก) ในกรณีสืบเนื่อง ขอให้พิจารณาจากมติครั้งก่อน โดยไม่มีเปิดประเด็นข้อพิจารณาเพิ่มเติมจากการรับรองการประชุมเดิม

          :ปรับแผนขายคอนโด

          ขณะที่ด้านผู้ประกอบหลายราย พบว่า มีการปรับแผนขายคอนโดมิเนียม โดยจะ เปิดขายหลังจากที่โครงการใหม่ผ่านอีไอเอก่อน จากการรวบรวมโครงการคอนโดมิเนียมที่ไม่ผ่านอีไอเอในรอบ 1-2 ปี ที่ปีที่ผ่านมา

          มีจำนวนมาก เช่น โครงการของกลุ่ม แกรนด์ยูนิตี้ฯ โครงการของกลุ่มโนเบิล  โครงการลุมพินี วิลล์ ศรีนครินทร์ -บางนา ของค่ายแอล.พี.เอ็น. โครงการเมโทร สกาย เกษตร ของค่ายพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค เป็นต้น

          อุทัย อุทัยแสงสุข รองกรรมการ ผู้จัดการอาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจ และพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมบริษัท แสนสิริ จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า แสนสิริยังคงเน้นนโยบายเปิดขายคอนโดมิเนียมที่ผ่านการอนุมัติจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วเท่านั้น จึงไม่รีบเร่งกับการเปิดตัวโครงการใหม่มากนัก เพราะการยื่นขออีไอเอ ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 8 เดือน

          เนรมิต สร้างเอื่ยม กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเมนท์ กล่าวว่า บริษัทเน้นการเปิดตัวโครงการคอนโด จะต้องผ่านอีไอเอก่อนจึงค่อยเปิดขาย หลังจากปีที่ผ่านมามี 2 โครงการ ที่เปิดขายไปแล้ว ได้แก่ โครงการยู ดีไลท์@พหลโยธิน สเตชั่น และคอนโดยู @ พหลโยธิน สเตชั่น ไม่ผ่านอีไอเอจนต้องคืนเงินลูกค้า ซึ่งปีนี้จะนำโครงการ ที่จะเปิดตัวในปี 2558 ยื่นขออีไอเอเลย

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ