Loading

โยธาฯเล็งเสนอคสช.แก้มาตรา26 พ.ร.บ.ผังเมืองไม่กำหนดเวลาหมดอาย

วันที่ : 27 มิถุนายน 2557
โยธาฯเล็งเสนอคสช.แก้มาตรา26 พ.ร.บ.ผังเมืองไม่กำหนดเวลาหมดอายุ

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า ที่ผ่านมาการดำเนินงานของกรมฯประสบปัญหาในการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยกรมโยธาฯและคณะอนุกรรมการผังเมือง ได้มีการหารือเรื่องการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านผังเมือง ซึ่งมีการวิเคราะห์ปัญหาผังเมืองออกเป็น7ประเด็นคือ งานผังเมืองไม่ได้รับการบรรจุในนโยบายของรัฐบาล 2.งานผังเมืองขาดความเชื่อมโยงของผังแต่ละระดับ 3.ขาดการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 4.กระบวนการวางผังเมืองมีระยะเวลานาน ทำให้ผังไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ของเมืองที่เปลี่ยนไป 5. พ.ร.บ.การผังเมืองไม่สนับสนุนต่อการผังเมืองและการนำผังไปสู่การปฏิบัติ 6.การขาดการสนับสนุนทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ และ7.ไม่สามารถส่งเสริม กำกับภารกิจที่ถ่ายโอนให้ อปท. เท่าที่ควรจะเป็น

จากปัญหาข้างต้น กรมโยธาฯ ได้กำหนดแนวทางการแก้ไขเป็น 2 ระยะ คือ 1. ระยะเร่งด่วน คือการเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ดำเนินการปรับปรุง พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 26 ในประเด็นการกำหนดอายุผังเมืองให้บังคับใช้ 5 ปี เป็นไม่กำหนดระยะเวลาการหมดอายุ โดยในวันนี้ (26 มิย.57) กรมฯจะเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการผังเมือง ให้พิจารณาและนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อ คสช. เพื่อให้ออกประกาศบังคับใช้ในเรื่องดังกล่าว

"ปกติแล้วการเสนอแก้ปัญหาดังกล่าวต้องผ่านขั้นตอนหลายๆ ขั้นตอน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการเสนอเรื่องไปที่รัฐสภาฯและคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อให้พิจารณาแก้ปัญหาดังกล่าวแล้ว แต่ก็ติดขั้นตอนการพิจารณาทำให้เกิดความล่าช้า ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลายครั้งเรื่องดังกล่าวจึงยังค้างอยู่ที่ขั้นตอนต่างๆ ค่อนข้างนาน แต่เมื่อมี คสช.เข้ามาทำให้สามารถิจารณาเรื่องดังกล่าวได้เร็วขึ้นหาก คสช.พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว"

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาปัญหาการขาดอายุของผังเมืองและผังชุมชนทั่วประเทศมีเป็นจำนวนมาก ในปัจจุบันมีผังเมืองรวม และผังชุมชนทั้งสิ้น 392 ผัง โดยมีผังที่หมดอายุแล้ว 80 ผัง ซึ่งทั้งหมดอยู่ระหว่างการจัดทำผังใหม่ ส่งผลให้หลายพื้นที่ที่ผังเมืองรวมหมดอายุลงมีการเลี่ยงการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของเอกชนในช่วงที่ยังไม่มีผังเมืองใหม่ออกมาบังคับใช้ ซึ่งส่งผลเสียต่อการจัดวางผังเมือง และการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวกรมโยธาฯจึงจะเสนอให้ คสช. แก้ไขและปรับปรุง พ.ร.บ.ผังเมือง พ.ศ.2518 ในประเด็นการกำหนดอายุผังเมืองให้บังคับใช้5ปี เป็นไม่กำหนดระยะเวลาการหมดอายุ จนกว่าจะมีการประกาศใช้ผังเมืองฉบับใหม่

อธิบดีกรมโยธาฯ กล่าวว่า ส่วนระยะที่2 จะผลักดันใน5ประเด็นคือ 1.ให้คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ มีบทบาทในการสนับสนุนและส่งเสริมภารกิจด้านผังเมืองในบรรลุวัตถุประสงค์การผังเมืองของประเทศ 2.การปรับโครงสร้างองค์กรและภารกิจด้านการผังเมือง เช่นการยกระดับภารกิจเป็นระดับชาติ เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ควบคู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 3.ปฏิรูปกฎหมาย พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2518 ให้ทันกับสถานการณ์และมีมาตรการ กลไก เพื่อเอื้อให้กับงานผังเมืองนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

4. ปรับกระบวนการวางผังเมือง โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผังเมืองมากขึ้น ,การปรับเนื้อหาและองค์กรประกอบการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศได้อย่างยั่งยืน และการปรับรูปแบบผังเมืองให้ชี้นำการพัฒนามากขึ้น โดยไม่เน้นการบังคับเพียงอย่างเดียว และ5.ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยการบูรณาการแผนงานโครงการพัฒาในพื้นที่ยุทธศาสตร์

ส่วนกรณีปัญหาผังเมืองรวม อ.บางกระเจ้า ซึ่งมีการประกาศใช้ไปแล้วนั้น ยืนยันว่าการดำเนินการต่างๆ ไม่ได้มีการข้ามขั้นตอนของการจัดประชุมประชาชนในพื้นที่ก่อนจัดทำผังเมือง ซึ่งกรมได้ติดตามดูว่ามีการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เพียงแต่ในการ จัดประชุมประชาชนเพื่อรับฟังและแสดงความคิดเห็นนั้น ไม่ได้จักทำในรูปแบบการจัดทำประชาพิจารณ์ ซึ่งไม่มีกำหนดในกฎหมาย ดังนั้น กรมจึงดำเนินการได้ในระดับของการจัดประชุมและรับฟังความเห็นเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้กรมจะดำเนินการ ให้มีการประชาสัมพันธ์ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำผังเมืองให้มากขึ้น ขณะเดียวกันในส่วนของประชาชนในพื้นที่ อ.บางกระเจ้า ที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากผังเมืองรวม  ซึ่งเปิดให้ประชาชนร้องเรียนและมีการแก้ไขข้อบังคับในผังเมืองรวมได้ตลอดเวลา

ที่มา : ASTV ผู้จัดการรายวัน