Loading

กคช. ผนึกกำลัง ธอส.เตรียมดอกเบี้ยพิเศษรองรับโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่

วันที่ : 18 กรกฎาคม 2556
กคช. ผนึกกำลัง ธอส.เตรียมดอกเบี้ยพิเศษรองรับโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เข้าหารือกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เตรียมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยพิเศษสุดสำหรับลูกค้าโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 (Package 1) เพื่อสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนผู้มีรายได้ปานกลางถึงรายได้น้อย พร้อมเสริมกำลังความร่วมมือด้านวิชาการที่อยู่อาศัย ให้เป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลที่สำคัญระดับประเทศ รวมถึงแนวทางแก้ปัญหาการส่งมอบโครงการบ้านเอื้ออาทรที่เหลืออยู่ โดยมีนางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมกับนางอำภา รุ่งปิติ รองผู้ว่าการ รักษาการแทนผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556

         

นางอำภา รุ่งปิติ รองผู้ว่าการ รักษาการแทน ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า การเคหะแห่งชาติ ได้เข้าร่วมหารือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค การมอบโอนโครงการบ้านเอื้ออาทร ซึ่งหลังจากการประชุมหารือในครั้งนี้การเคหะแห่งชาติจะส่งข้อมูลกลุ่มลูกค้าของการเคหะแห่งชาติ ที่มีประวัติดี ชำระค่างวดอย่างสม่ำเสมอให้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตลอดจนธนาคารอาคารสงเคราะห์จะได้สื่อสารระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขาย่อยทั่วประเทศเพื่อให้การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทางเดียวกัน ตามข้อตกลงระหว่างสองหน่วยงาน นอกจากนี้ การเคหะแห่งชาติเตรียมพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 จำนวน 74 โครงการ รวม 45,000 หน่วย ซึ่งอยู่ระหว่างการนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และจะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปนั้น เพื่อให้ประชาชนเป้าหมายระดับรายได้น้อยถึงรายได้ปานกลางได้มีที่อยู่อาศัยของตนเองอย่างยั่งยืน การเคหะแห่งชาติและธนาคารอาคารสงเคราะห์จะทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์จะนำเรื่องเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อหาแนวทางความร่วมมือทั้งด้านเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยพิเศษ อย่างไรก็ตามทั้งสองหน่วยงานยังให้ความสำคัญกับการดำเนินงานทางด้านวิชาการ ซึ่งการเคหะแห่งชาติมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อที่อยู่อาศัย (GIS) และการใช้ภาพถ่ายทางอากาศ โดยจะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ร่วมวิเคราะห์ วิจัยเรื่องที่อยู่อาศัย การจัดงานประชุมสัมมนา รวมถึงการให้ความรู้ต่างๆ อันจะนำมาซึ่งการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานในเร็วๆ นี้ เพื่อเป็นฐานข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยที่ครบถ้วนที่สุดของประเทศ

      

นางอังคณา ปิลันธ์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีความยินดีเป็นแหล่งสินเชื่อ โดยให้อัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษสำหรับกลุ่มลูกค้าของการเคหะแห่งชาติและธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ซึ่งถือเป็นโครงการใหม่ของการเคหะแห่งชาติ ตอบสนองให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในระยะยาว ตามภารกิจของทั้งสองหน่ยงาน ทั้งยังพร้อมให้ความร่วมมือด้านวิชาการ เพื่อเป็นแหล่งความรู้จากการวิเคราะห์ วิจัยข้อมูล ที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ

 

ที่มา: น.ส.พ.ประชาชาติธุรกิจ