Loading

ยผ.เร่งวางผังเมืองรวมทั่วปท

วันที่ : 14 มกราคม 2556
ยผ.เร่งวางผังเมืองรวมทั่วปท.

กรมโยธาฯจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมชงเรื่องถึงนครราชสีมาทบทวนร่างกฎกระทรวงชี้ขาดเดินหน้าต่อหรือปรับปรุงใหม่ ชี้กำหนดเข้มกระทบการพัฒนาเมือง

 

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) เปิดเผยว่า กรมดำเนิน การวางและจัดทำผังเมืองรวมทั่วประเทศจำนวน 352 ผัง แบ่งเป็นผังเมืองรวมที่ประกาศเป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับแล้วจำนวน 171 ผัง และผังเมืองรวมที่เป็นพื้น ที่เปิดใหม่ 181 ผัง ปัจจุบันได้มี การประกาศกฎกระทรวงผังเมืองรวมอีก 8 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต สิงห์บุรี สระบุรี เชียงใหม่ ยโสธร นครนายก ปราจีนบุรี และราชบุรี คงเหลืออีก 66 จังหวัดที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งในจำนวนนี้คณะกรรมการเห็นชอบให้มีการปรับปรุงผังก่อนการประกาศใช้บังคับจำนวน 9 จังหวัด ส่วนที่เหลืออีก 57 จังหวัดจะประกาศเป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับก่อนแล้วค่อยปรับปรุง

 

"สำหรับจังหวัดที่ยกเว้นไม่ต้องดำเนินการจัดทำผังเมืองใหม่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี เนื่องจากมีการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนครบทั่วทั้งจังหวัดอยู่แล้ว"

 

ขณะที่จังหวัดนครราชสีมา ที่ผ่านการประชุมพิจารณาระดับจังหวัดให้ดำเนินการประกาศเป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ คาดว่าจะสามารถประกาศได้ภายในปีนี้นั้น ได้มีการร้องเรียนและคัดค้านจากหลายฝ่าย ที่ให้ความเห็นว่าข้อกำหนดผังเมืองรวมของนครราชสีมาในบางบริเวณมีความเข้มงวดมากเกินไป ไม่ทันต่อการเปลี่ยน แปลงของสภาพพื้นที่ และหากมีการประกาศกฎกระทรวงดังกล่าวจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการพัฒนา มอเตอร์เวย์ และการพัฒนาสนามบินโคราชให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมทางด้านการบิน ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการลงทุนของจังหวัด ดังนั้น กรมโยธาฯได้แจ้งให้จังหวัดนครราชสีมานำประเด็นดังกล่าวไปพิจารณาทบทวนเพื่อหาข้อสรุปว่าจะเดินหน้าประกาศใช้แล้วปรับปรุง หรือนำกลับมาปรับปรุงก่อนแล้วเสนอออกเป็นกฎกระทรวงตามขั้นตอนต่อไป

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์โลกวันนี้