Loading

แก้ร่างผังเมืองใหม่ตามคำค้านเลิกถนนสาย ข /เร่งให้ทันประกาศใช้พ.ค.ปีหน้

วันที่ : 19 ตุลาคม 2555
แก้ร่างผังเมืองใหม่ตามคำค้านเลิกถนนสาย ข /เร่งให้ทันประกาศใช้พ.ค.ปีหน้า

เปลี่ยนแปลงใช้ประโยชน์ที่ดินศรีนครินทร์แจ้งวัฒนะ รับเมืองโต หวั่นขยายหลายรอบกลัวไม่ทันปีหน้า

 

นายวสันต์ มีวงษ์โฆษก กทม.กล่าวว่าสำนักผังเมืองได้รายงานความคืบหน้าการวางและจัดทำผังเมืองรวมกทม. (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ต่อที่ประชุมคณะผู้บริหารกทม.ว่า ขณะนี้คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม กทม.ได้พิจารณาคำร้องที่ผู้มีส่วนได้เสียมายื่นขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดร่างผังเมืองฯ รวม 2,140 ฉบับ โดยมีความเห็นให้แก้ไขร่างผังเมืองฯ ตามคำร้อง ดังนี้

 

เห็นชอบเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2 บริเวณ ได้แก่ บริเวณถนนศรีนครินทร์เขตสวนหลวง และบริเวณถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ เห็นชอบให้แก้ไขข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน5 ประเด็น 1.ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ย.1 ให้สามารถอยู่อาศัยประเภทบ้านแฝด บ้านแถวขนาดที่ดินไม่น้อยกว่า 50,30 ตารางวา 2.ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยย.3 ให้สามารถใช้เพื่อกิจการสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา (ต้องตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีเขตทางไม่น้อยกว่า 30 เมตร)

 

3.และ 4. ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากย.9 และ ย.10 ให้สามารถใช้เพื่อการอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม การประกอบพาณิชยกรรม สำนักงาน (ต้องตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีเขตทางตามกำหนด) 5.ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมฝั่งตะวันออก ให้ยกเว้นไม่บังคับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวที่ปลูกสร้างบนที่ดินขนาดน้อยกว่า 40 ตารางวา ที่มีการแบ่งแยกหรือโอนก่อนการบังคับใช้ผังเมืองรวมฯ

 

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบยกเลิกโครงการถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง 3 สาย ได้แก่ โครงขยายถนนเดิม สายข44 เขตบางแค, โครงขยายถนนเดิม สาย ข61 เขตบางรัก และโครงขยายถนนเดิม สาย ข62 (หมู่บ้านเศรษฐกิจ) เขตบางแค

 

ทั้งนี้ ผู้บริหารฯ กทม.มีความกังวลในเรื่องกรอบเวลาที่ได้ขยายเวลามาถึง 3 ครั้งแล้ว จึงให้สำนักผังเมืองเร่งรัดทุกขั้นตอนให้สามารถประกาศใช้ผังเมืองรวมฉบับใหม่ได้ตามกำหนดในเดือน พ.ค.56

 

น.ส.อมรรัตน์ กฤตยานวัช รอง ผอ.สำนักผังเมืองกล่าวว่า สำนักฯ ได้นำคำร้องเสนอต่อกรมโยธาธิการและผังเมืองแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของคณะอนุกรรมการผังเมืองด้านพิจารณาคำร้องฯ เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผังเมือง ซึ่งมีปลัดมหาดไทยเป็นประธานพิจารณาคำร้องให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือยกคำร้อง หากให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงจะส่งกลับสำนักผังเมือง กทม.แก้ไขตามมติคณะกรรมการฯ และแจ้งให้ผู้ร้องทุกรายทราบในเดือน ม.ค.56 ก่อนเสนอ รมว.มหาดไทยเห็นชอบและเข้าสู่กระบวนการออกกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม กทม. ฉบับปรับปรุงครั้งที่3 ได้ทันในเดือน พ.ค.56

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ