Loading

กทม.สั่งเดินหน้าตรวจ7พันอาคาร

วันที่ : 15 ตุลาคม 2555
กทม.สั่งเดินหน้าตรวจ7พันอาคาร

นายธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดว่า ภายหลังที่ได้เกิดเหตุหลายครั้งเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยของอาคารและการก่อสร้างอาคารที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด กทม.จึงได้เร่งสำรวจอาคารในพื้นที่พบว่ามีประมาณ 15,000 อาคาร ใน 9 ประเภท ที่ต้องได้ รับการตรวจสอบ ได้แก่ 1.อาคารสูง อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ที่มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตร ขึ้นไป 2.อาคารขนาดใหญ่พิเศษที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้พื้นที่อาคารหรือส่วนใดของอาคารเป็นที่อยู่อาศัย หรือประกอบกิจกรรมประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตร (ตร.ม.) 3.อาคารชุมนุมคน ที่บุคคลอาจเข้าไปภายในเพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคน ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตร.ม. หรือ ชุมนุมคนได้ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป 4.โรงมหรสพ 5.โรงแรม 6.สถานบริการ 7.อาคารชุด หรืออาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตร.ม. ขึ้นไป 8.โรงงาน และ 9.ป้าย สูงตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตร.ม. ขึ้นไป หรือป้ายที่ติดหรือตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตร.ม.ขึ้นไป

 

นายธีระชนกล่าวว่า ก่อนหน้านี้ กทม.ไม่สามารถเข้าไปควบคุมกวดขันได้มาก เนื่องจากมีกฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ. 2548 กระทรวงมหาดไทย ระบุให้อาคารชุดที่มีพื้นที่ไม่เกิน 5,000 ตร.ม. ได้รับการยกเว้นตรวจสอบอาคารเป็นเวลา 7 ปี และอาคารที่มีพื้นที่เกิน 5,000 ตร.ม. ให้ได้รับการยกเว้นการจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคารเป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงใช้บังคับ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2548 ซึ่งอาคารเหล่านี้ ได้แก่ แฟลต คอนโดมิเนียม หอพัก อพาร์ตเมนต์ มีจำนวนมากกว่า 7,000 แห่ง ขณะนี้กฎกระทรวงได้สิ้นสุดอำนาจตามระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จากนี้ไป กทม.จึงได้ร่วมกับสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร ในการตรวจสอบอาคารทั้งหมดภายใน 1 ปี เพื่อออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) หากพบว่าอาคารใดมีการก่อสร้างขัดต่อ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร เจ้าหน้าที่จะสั่งให้เจ้าของอาคารเร่งแก้ไขภายใน 60-90 วัน หากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษทางอาญา ในฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน เชื่อว่าจากนี้ไปอาคารใน กทม.จะมีความปลอดภัยมากกว่าเดิม ทั้งนี้ สภา กทม.ได้อยู่ระหว่างพิจารณาออกข้อบัญญัติในการควบคุมอาคารด้วย

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน