Loading

ผังเมืองใหม่กทม.ใกล้คลอ

วันที่ : 3 ตุลาคม 2555
ผังเมืองใหม่กทม.ใกล้คลอด

นางสาวอมรรัตน์ กฤตยานวัช รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง (สผม.) กล่าวว่า ตามที่สำนักผังเมือง ได้ ดำเนินการวางและจัดทำร่างผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 3) จนถึงขั้นตอนปิดประกาศ 90 วัน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูร่างผังเมืองรวมดังกล่าว และยื่นคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2555 ครบ 90 วัน ตามกำหนดได้มีผู้ยื่นคำร้อง จำนวน 2,040 ฉบับ 2,650 ราย

 

ซึ่งคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม กรุงเทพมหานครได้ประชุมเพื่อพิจารณาคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 3) แล้ว โดยแยกเป็นคำร้องต่อแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 820 ฉบับ 1,121 ราย คำร้องต่อแผนผังแสดงที่โล่ง 5 ฉบับ 5 ราย คำร้องต่อแผนผังแสดงคมนาคม และขนส่ง 1,489 ฉบับ 1,489 ราย ข้อเสนอแนะ 5 ฉบับ 5 ราย คำร้องที่ไม่สมบูรณ์ 5 ฉบับ 5 ราย จากนี้ สำนักผังเมืองจะรวบรวมคำร้องทั้งหมด เสนอต่อกรมโยธาธิการและผังเมืองให้ความเห็นก่อนที่คณะอนุกรรมการผังเมืองจะพิจารณาคำร้องเสนอเข้า ที่ประชุมคณะกรรมการผังเมือง ซึ่งมี ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน พิจารณาคำร้องให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกคำร้อง และสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร จะได้แจ้งมติของคณะกรรมการผังเมืองให้ผู้ร้องทราบทุกราย ก่อนนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อดำเนินการออกกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ต่อไป

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า