Loading

ผังเมืองกทม.ติดเบรกอสังหา

วันที่ : 5 กรกฎาคม 2555
ผังเมืองกทม.ติดเบรกอสังหาฯ

สมาคมอาคารชุดไทย เปิดเวทีถกร่างผังเมืองรวม กทม. ชี้ข้อกำหนดใหม่ส่งผลกระทบในพื้นที่โซนสีเหลือง อาคารขนาดเล็กเกิดยาก เหตุความกว้างถนนไม่ถึง 30 เมตร

 

ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิประจำภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยในงานเสวนาทางวิชาการเรื่อง "ผ่าผังเมือง กทม. เพื่อใคร" ซึ่งจัดโดยสมาคมอาคารชุดไทยว่า ร่างผังเมือง รวมกรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรับคำร้องและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียภายใน 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม-21 สิงหาคม 2555 สำหรับการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อกำหนดต่างๆตามร่างผังเมืองนั้น จากมติคณะกรรมการผังเมืองที่อนุมัติร่างฉบับนี้ได้กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินใน กทม. รวมทั้งสิ้น 34 บริเวณ ซึ่งเห็นว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินในหลายบริเวณยังคงใช้ตามข้อกำหนดในผังเมืองรวมฉบับปี 2549 และให้ศึกษาในรายละเอียดเพื่อปรับปรุงผังเมืองฉบับแก้ไขครั้งต่อไป เนื่องจากมีข้อเสนอจากสมาคมด้านอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เห็นว่าข้อกำหนดในฉบับร่างอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติในด้านอสังหาฯให้ชะลอตัว และทำให้ประชาชนทั่วไปถูกลิดรอนสิทธิในการใช้ประโยชน์จากที่ดินลดลง

 

สำหรับสาระสำคัญของการใช้ประโยชน์ที่ดินที่แตกต่างจากเดิม และได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (ย.3) ซึ่งเป็นพื้นที่สีเหลือง มีพื้นที่รวม 427 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 55% ของพื้นที่อยู่อาศัยทั้งหมด ทั้งนี้ ใน ร่างใหม่กำหนดให้ก่อสร้างอาคาร อยู่อาศัยรวมขนาด 1,000-1,999 ตารางเมตร ที่ดินจะต้องติดถนนซอย หรือถนนที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 30 เมตร ซึ่งเพิ่มขนาดความกว้างของเขตทางจาก 10 เมตร เป็น 30 เมตร ทำให้ไม่สามารถสร้างอาคารอยู่อาศัยรวมขนาดเล็กที่มีพื้นที่ไม่เกิน 1,999 ตารางเมตรได้ในซอยต่างๆ เช่น ถนนสายไหม ถนนรามอินทราฝั่งเหนือ และถนนซอยอ่อนนุชบางช่วง เป็นต้น เนื่อง จากไม่มีซอยใดที่แยกจากถนน เหล่านี้มีความกว้างถึง 30 เมตร ดังนั้น ประชาชนระดับล่างจึงไม่มีโอกาสที่จะอยู่อาศัยในชานเมืองรอบ กทม. ได้ ต้องเข้ามาซื้อที่ อยู่อาศัยในตัวเมืองหรือใกล้สถานีรถไฟฟ้า ซึ่งราคาขายสูงกว่า 2-3 เท่าตัว โดยที่อยู่อาศัยในเมืองมีราคาตั้งแต่ 60,000-100,000 บาทต่อ ตารางเมตร

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์โลกวันนี้