Loading

อบต.บางแก้วลงทุนร่วมรัฐ-เอกชนปรับผังเมือ

วันที่ : 25 มิถุนายน 2555
อบต.บางแก้วลงทุนร่วมรัฐ-เอกชนปรับผังเมือง

ดร.ภัทรพล จำปารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการกล่าวว่า อบต.บางแก้ว ได้กำหนดนโยบายที่จะวางผังเมืองใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างของ อบต.ประสานร่วมกับสมาคมสถาปนิกแห่งประเทศไทย เพื่อแนะนำวิทยากรจัดการฝึกอบรม ร่วมกันในการวางผังเมือง ขณะนี้ได้มีการอบรมไปบ้างแล้วส่วนหนึ่ง โดยมีสมาชิก อบต.และประชาชนที่ให้ความสนใจ ร่วมกับกรมโยธาและผังเมืองส่งเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและของกรมมาให้ความรู้เรื่องผังเมืองและปฏิรูปจัดสรรที่ดินด้วย และจะเริ่มทำโครงการดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม ซึ่งทาง อบต.บางแก้วใช้งบจัดจ้างที่ปรึกษาโดยจะร่วมกับภาคเอกชนด้วยการจัดผังเมืองใหม่ขึ้นมานั้นจะเป็นการแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัดได้อีกด้วย เนื่องจากเศรษฐกิจของบางแก้วมีความเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีบ้านจัดสรรจำนวนมากอยู่ในพื้นที่ ทำให้ประชากรทั้งในพื้นที่และประชากรแฝงย่อมเกิดขึ้นมากอีกเท่าตัว จึงได้กำหนดรูปแบบนี้ขึ้นมา เพื่อนำเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นให้เป็นรูปธรรม และต้องจัดสรรระบบสาธารณูปโภคให้เหมาะสม รวมถึงการปรับปรุงถนนทำให้ประชาชนในพื้นที่มีการสัญจรที่สะดวกมากขึ้นและเมื่อมีการวางผังเมืองแล้วเสร็จ จึงจะประกาศให้ภาคเอกชนเข้ามาซื้อพื้นที่ในการสร้างผลประโยชน์ทำให้ท้องถิ่นได้ภาษีย้อนกลับมา คาดว่าใน 3 ปีนี้เงินจะสะพัดในพื้นที่ตำบลบางแก้วหลายพันล้านบาทอย่างแน่นอน.

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ