Loading

คอลลิเออร์สผนึกหอต่างชาติ ชงแก้กฎหมายเช่าอสังหา 90 ป

วันที่ : 19 ธันวาคม 2554
คอลลิเออร์สผนึกหอต่างชาติ ชงแก้กฎหมายเช่าอสังหา 90 ปี

นายปฏิมา จีระแพทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอลลิเออร์ส ประเทศไทย และประธานคณะอสังหาริมทรัพย์หอการค้าร่วม ต่างประเทศในประเทศไทย กล่าวว่า ได้ผลักดันให้เกิดการแก้ไขกฎหมายผ่านทางสำนักงานผู้แทนการค้าไทยไปยังรัฐบาล เพื่อขยายระยะเวลาสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเป็น 90 ปี จากปัจจุบันกฎหมายให้สิทธิสูงสุด 30 ปี และต่อสัญญาเช่าได้อีกคราวละ 30 ปี

โดยเชื่อว่าการขยายระยะเวลาสิทธิการเช่าอสังหาฯ เป็น 90 ปี จะเป็นหนึ่งในนโยบายที่ช่วยดึงดูดและเพิ่มความมั่นใจให้นักลงทุนทั้งคนไทยและต่างชาติอยากเข้ามาลงทุนในเมืองไทยมากขึ้นในระยะยาว หลังจากเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาทำให้เกิดความกังวลว่านักลงทุนจากต่างชาติอาจย้ายฐานหรือขยายการลงทุนไปในประเทศอื่น ๆ แทน ซึ่งถือเป็นก้าวแรกในการผลักดันให้เกิดการแก้ไขกฎหมายกับรัฐบาลชุดนี้

ก่อนการผลักดันเรื่องนี้ หอการค้าร่วมต่างประเทศได้ใช้เวลาศึกษาเรื่องและวิเคราะห์ถึงผลดีผลเสียในทุกมิติเป็นระยะเวลาเกือบ 2 ปีครึ่ง พบว่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับที่ดินของภาครัฐและเอกชน เพราะที่ผ่านมาพบประเด็นปัญหาคือการเช่าอสังหาฯ 30 ปีมีระยะเวลาสั้นไม่คุ้มค่ากับการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ ประกอบกับการต่อสัญญาอีก 30 ปีจะเป็นเพียงการให้ "คำมั่น"เท่านั้น

ปัญหาที่ตามมาคือตามหลักคำมั่นจะไม่ผลตกทอดไปถึงลูกหลาน และเมื่อถึงชั้นศาลก็มีความไม่แน่นอนในเรื่องการตีความ ทำให้นักลงทุนมองว่าการเช่าอสังหาฯ 30 ปีและต่ออายุอีก 30 ปีมีความเสี่ยง และหากนำไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในละแวกใกล้เคียงถือว่าประเทศไทยให้ระยะเวลาสิทธิการเช่าอสังหาอยู่ในลำดับท้าย อาทิสิงคโปร์ มาเลเซีย กัมพูชา ให้เช่าได้สูงสุด 99 ปี เกาหลี ฮ่องกงให้เช่าได้สูงสุด 50 ปี เป็นต้น

"ถ้ามีการแก้ไขสิทธิการเช่าอสังหาฯเป็น 90 ปี คิดว่าจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับที่ดินด้วย เพราะจูงใจให้เกิดลงทุนมากขึ้น อย่างปัจจุบันเช่าได้สูงสุด 30 ปีอาจตกลงทุนค่าเช่ากันที่ 30-50% ของราคาขายขาดกรรมสิทธิ์ แต่ถ้าให้เช่าได้ 90 ปี อาจขยับค่าเช่าเพิ่มขึ้นได้เป็น 80% เมื่อเทียบกับราคาขายขาดกรรมสิทธิ์"

ส่วนในอนาคตหากมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี2558 การให้สิทธิเช่าอสังหาฯได้ 90 ปีจะมีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเรื่องการเข้ามาลงทุนได้อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์หลักของการผลักดันให้เกิดการแก้ไขกฎหมายไม่ใช่เพื่อจูงใจให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนมากขึ้นแต่มองไปที่การลงทุนจากนักลงทุนคนไทยด้วยกันเองเป็นหลัก 80%

ดร.นลินี ทวีสิน ผู้แทนการค้าไทยสำนักงานผู้แทนการค้าไทย กล่าวว่า ได้รับทราบประเด็นปัญหาและวัตถุประสงค์ของหอการค้าร่วมต่างประเทศแล้วโดยรัฐบาลชุดนี้มีนโยบายสนับสนุนเรื่องการลงทุนหลังจากนี้ก็จะนำเรื่องเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใน เร็ว ๆ นี้หากผ่านความเห็นชอบก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการแก้ไขกฎหมายคือผ่านสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา ลงพระปรมาภิไธยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และบังคับใช้กฎหมายต่อไป

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ