Loading

โยธาแก้กฎหมายควบคุมอาคาร เพิ่มเทคนิค-ออกแบบให้ทำง่า

วันที่ : 18 ตุลาคม 2554
โยธาแก้กฎหมายควบคุมอาคาร เพิ่มเทคนิค-ออกแบบให้ทำง่าย

รายงานข่าวจากสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า กำลังแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมอาคารพ.ศ.2522 เพื่อเพิ่มเติมข้อบังคับการกำหนด

รายละเอียดด้านเทคนิคสำหรับการออกแบบและก่อสร้างอาคาร หรือ Building Code ซึ่งจะครอบคลุมงานเทคนิคทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและการก่อสร้างอาคาร ทั้งด้านความมั่นคงแข็งแรง การป้องกันอัคคีภัยงานวิศวกรรมระบบอาคาร การสถาปัตยกรรม การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของสามารถปฏิบัติตามได้ง่าย รวมทั้งหลังการแก้ไขแล้วจะสามารถประกาศออกมาได้เลย ซึ่งจะสามารถใส่รูปภาพประกอบได้ ขณะที่กฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายควบคุมอาคารนั้นไม่สามารถใส่รูปภาพได้

"การเพิ่มเติมบิวดิ้งโค้ดในกฎหมายควบคุมอาคารเพื่อให้สามารถปรับปรุงแก้ไขเรื่องข้อบังคับต่างๆ ได้ง่าย เพราะมีการจัดเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการนำไปปฏิบัติ อีกทั้งยังสามารถปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการก่อสร้างและวิชาการได้ง่าย ในอนาคตหากต้องออกกฎใหม่ๆ เกี่ยวกับบิวดิ้งโค้ด ก็ไม่ต้องผ่านขั้นตอนการแก้ไข พ.ร.บ.อีก แต่สามารถออกเป็นประกาศกระทรวงดำเนินการได้เลย เพราะประเด็นที่มีการแก้ไขจะให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการออกประกาศกระทรวงเกี่ยวกับบิวดิ้งโค้ดได้เลย ทำให้เร็วและสอดคล้องกับเทคโนโลยีการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน กฎบิวดิ้งโค้ดจะสามารถออกประกาศได้ประมาณ 20 ฉบับ จากเดิมแค่10 ฉบับ

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน