Loading

กรมที่ดินแก้พื้นที่ทับซ้อนปี 55 ออกโฉนดแสนแปลง

วันที่ : 20 กันยายน 2554
กรมที่ดินแก้พื้นที่ทับซ้อนปี 55 ออกโฉนดแสนแปลง

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า ตามที่นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยมอบหมายให้กรมที่ดินเร่งรัดออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ รวมทั้งงานด้านการบริการประชาชน หากมีปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากข้อจำกัดด้านกฎหมายรวมไปถึงเรื่องงบประมาณให้กรมที่ดินเสนอมายังกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ หากงบประมาณไม่เพียงพอจะได้นำเสนอของบกลางต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

สำหรับในปีงบประมาณ 2555 กรมที่ดินได้เสนอของบประมาณเพิ่มจากปีที่ผ่านมาซึ่งได้รับ 5,000 กว่าล้านบาท เพิ่มอีก 10% เพื่อสานต่อโครงการต่างๆ โดยกำหนดเป้าหมายการเดินสำรวจออกโฉนดจำนวน 100,000 แปลง ในพื้นที่ 66 จังหวัด ส่วนโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท กำหนดให้ดำเนินการในพื้นที่ 10 จังหวัด รวม 9,000 กว่าแปลง

นอกจากนี้ได้มีการเร่งรัดเกี่ยวกับการจัดทำแนวเขตการใช้ประโยชน์ในที่ดิน โดยจัดแบ่งประเภทที่ดินระหว่างที่ดินของรัฐและเอกชนให้ชัดเจน หากสามารถดำเนินการได้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายและแล้วเสร็จโดยเร็วก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาครัฐและประชาชนที่มีปัญหาเรื่องพื้นที่ทับซ้อน ขอบเขตที่ดินของรัฐไม่ชัดเจน เช่น ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เป็นต้น รวมทั้งการตรวจสอบ ส.ค.1 ซึ่งขณะนี้มีประมาณ 50,000 แปลงที่ไม่สามารถออกเป็นโฉนดที่ดินได้ เนื่องจากต้องพิสูจน์สิทธิตามที่กฎหมายกำหนด

ขณะเดียวกันการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการตั้งคณะกรรมการสำรวจตรวจสอบที่ดินยังมีข้อจำกัด ในเรื่องของบุคลากร ซึ่งถือเป็นปัญหาหลัก ดังนั้น เรื่องนี้ถือเป็นนโยบายสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ส่วนการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินของกรมที่ดินทั้งระบบนั้นต้องรอความชัดเจนจากรัฐบาลว่าจะใช้เงินจากไหน เช่น อาจจะใช้เงินกู้จากสถาบันการเงินบวกกับงบประมาณที่รัฐจัดสรรให้ เป็นต้น เรื่องนี้หากมีนโยบายที่ชัดเจนแล้วทางกรมจะเสนอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาอีกครั้ง

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

 

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ