Loading

ผังเมืองกทม.ใหม่ประกาศ 8 ส.ค.เพิ่มจูงใ

วันที่ : 1 สิงหาคม 2554
ผังเมืองกทม.ใหม่ประกาศ 8 ส.ค.เพิ่มจูงใจ

นายนพนันท์ ตาปนานนท์ผู้จัดการโครงการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 กล่าวว่า ร่างผังกทม.จะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก โดยเฉพาะเรื่องข้อกำหนดและมาตรการที่จะเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมสร้างสรรค์เมืองและลดความเหลื่อมล้ำการใช้ที่ดิน

สำหรับมาตรการที่จะนำมาใช้เพิ่ม คือ การเพิ่มอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินหรือ เอฟเออาร์ โบนัส ซึ่งในผังเมืองรวม กทม.ฉบับปัจจุบันได้ให้โบนัสอยู่ 2เรื่องคือ โครงการที่จัดให้มีพื้นที่เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะทุก 1 ตารางเมตรจะให้พื้นที่สร้างอาคารเพิ่มได้ 5 ตารางเมตรแต่ไม่เกิน 20% ของเอฟเออาร์ที่ได้อยู่เดิมและโครงการบริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้าที่จัดให้มีที่จอดรถยนต์สำหรับประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดค่าตอบแทนต่อรถ 1 คัน จะสร้างพื้นที่อาคารเพิ่มได้ 30 ตารางเมตรแต่ไม่เกิน 20% เช่นกัน

ในร่างผังเมืองรวม กทม.ใหม่ จะให้โบนัสเพิ่ม เช่น การจะให้โบนัสกับอาคารที่เก็บน้ำฝนไว้เพื่อใช้หรือเก็บกักไว้เพื่อลดภาระการระบายน้ำของกทม. โดยจะให้โบนัสไม่เกิน 20% ของเอฟเออาร์ที่ได้อยู่ การให้โบนัสกับอาคารประหยัดพลังงานที่ได้รับการรับรองได้โบนัสเพิ่ม 5-20% ของเอฟเออาร์ที่ได้อยู่ และการให้โบนัสกับโครงการที่จัดสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้อยู่อาศัยเดิมหรือผู้มีรายได้น้อยในระยะ 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ

ด้านนางอัญชลี ปัทมาสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม.กล่าวว่า สำนักผังเมืองฯ จะปิดประกาศร่างผังเมืองให้ประชาชนได้ตรวจสอบในวันที่ 8 ส.ค.นี้ และจะเปิดเวทีรับฟังความเห็นประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียวันที่ 25 ส.ค.

 

ที่มา : หนังสือพพิมพ์โพสต์ทูเดย์