Loading

กรมโยธาฯ ดันแก้กฎหมายผังเมือง เล็งยกร่าง พ.ร.บ.ควบคุมอาคา

วันที่ : 4 กรกฎาคม 2554
กรมโยธาฯ ดันแก้กฎหมายผังเมือง เล็งยกร่าง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร

นายอุดม พัวสกุล อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) เปิดเผยว่าผังเมืองเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนและเจ้าของที่ดินให้ถูกต้อง ไม่ใช่การลิดรอนสิทธิแต่เป็นการวางกรอบการพัฒนา รวมทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ แม้ขณะนี้จะมีพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 บังคับใช้มีผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนรวมกันกว่า 310 ผัง ซึ่งในจำนวนนี้มีผังเมืองรวมที่ประกาศกฎกระทรวงไปแล้ว153 ผัง และบางส่วนได้มีการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้ว แต่กว่าครึ่งหมดอายุการบังคับใช้ ทำให้หลายจังหวัดต้องแก้ไขปัญหาโดยการออกเป็นข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติห้ามก่อสร้างดัดแปลงอาคารบางประเภทบังคับใช้แทนจนกว่าจะมีกฎหมายผังเมืองออกใช้บังคับ

ดังนั้นกรมจึงได้มีการขอขยายเวลาบังคับใช้ผังเมืองรวมจากเดิม 5 ปีและสามารถต่ออายุได้ 2 ครั้งๆ ละ 1ปี เป็น 10 ปีแทน ซึ่งการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 นั้น ขณะนี้ร่างดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว คาดว่าจะสามารถประกาศบังคับใช้ได้ในเร็วๆนี้ นอกจากนี้กรมยังได้ผลักดันให้มีการแก้ไข พ.ร.บ.ผังเมืองฯ เกี่ยวกับคณะกรรมการผังเมืองซึ่งปัจจุบันมีคณะกรรมการผังเมืองคณะเดียวทำให้เกิดปัญหางานกระจุกตัวและไม่สอดรับกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ดังนั้นเมื่อมีคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดก็สามารถจัดและวางผังเมืองใช้ได้เองเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้กรมยังได้เตรียมยกร่างเพื่อขอแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ให้อำนาจกรมสามารถออกประกาศระเบียบของกรมแทนการออกเป็นกฎกระทรวง เนื่องจากกฎหมายแต่ละฉบับใช้เวลานานไม่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ