Loading

ขยายเวลาบังคับใช้ผังเมือง10ปี โยธาฯ แก้กม.ออกระเบียบกร

วันที่ : 23 มิถุนายน 2554
ขยายเวลาบังคับใช้ผังเมือง10ปี โยธาฯ แก้กม.ออกระเบียบกรม

นายอุดม พัวสกุล อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาเมืองและการควบคุมการจัดการก่อสร้างท้องถิ่นจัดโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่า ขณะนี้กรมอยู่ระหว่างการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมืองพ.ศ.2518 ในประเด็นเรื่องการขยายเวลาการบังคับใช้ผังเมืองรวมจากเดิม 5 ปี และต่ออายุได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ปี เป็น 10 ปี แทนเรื่องดังกล่าวทางคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นชอบแล้ว คาดว่าจะบังคับใช้ได้ในเร็วๆ นี้

"การที่เราต้องปรับปรุงนั้น เนื่องจากที่ผ่านมามีการประกาศใช้ผังเมืองรวม ผังชุมชน รวมกว่า 310 ผัง พบว่าบางส่วนได้ถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปดูแล แต่ปรากฏว่าขณะนี้บางผังหมดอายุการบังคับใช้ทำให้หลายจังหวัดต้องแก้ไขปัญหาโดยการออกเป็นข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติห้ามก่อสร้างดัดแปลงอาคารบางประเภทบังคับใช้แทนจนกว่าจะมีกฎหมายผังเมืองออกใช้บังคับดังนั้น กรมจึงต้องมีการปรับปรุงเรื่องดังกล่าวเพื่อยืดอายุการใช้งานนานขึ้น เพื่อให้มีเวลาในการร่างผังเมืองฉบับใหม่ได้ทัน"

นายอุดมกล่าวว่า นอกจากนี้ กรมยังเตรียมยกร่างเพื่อขอแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมอาคารพ.ศ.2522 ให้อำนาจกรมออกประกาศระเบียบของกรมแทนออกเป็นกฎกระทรวง เนื่องจากกฎหมายแต่ละฉบับใช้เวลานาน ไม่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

นายอุดมกล่าวว่า สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผังเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ วิสัยทัศน์ ทัศนคติตลอดจนความรับผิดชอบต่อส่วนรวมให้กับผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่างและหัวหน้าส่วนโยธาฯ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องระบบผังเมืองรวมของท้องถิ่น ตลอดจนมาตรฐานด้านสถาปัตยกรรม รวมถึงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติด้านการออกแบบ การประมาณราคา การควบคุม การตรวจรับงานได้อย่างมีมาตรฐาน

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน