Loading

กคช.เร่งเดินแผนพลิกฟื้นตามมติ ครม

วันที่ : 24 พฤษภาคม 2554
กคช.เร่งเดินแผนพลิกฟื้นตามมติ ครม.

นายวิฑูรย์ เจียสกุล  ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.)กล่าวว่า ตามที่ ครม.มีมติให้แผนพลิกฟื้นของการเคหะแห่งชาติเห็นชอบให้คงธุรกรรมโครงการบ้านเอื้ออาทรไว้ที่การเคหะฯ โดยแผนดังกล่าวประกอบด้วย แผนบริหารจัดการโครงการบ้านเอื้ออาทรให้แล้วเสร็จ 281,556 หน่วยภายในปี 2556 แผนบริหารจัดการทรัพย์สินรอการพัฒนา เป็นการพัฒนาสินทรัพย์รอการพัฒนาของโครงการบ้านเอื้ออาทรจำนวน 143 โครงการ แบ่งกลุ่มการพัฒนาออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทรัพย์สินที่มีศักยภาพจำนวน 67 โครงการ วงเงินลงทุนรวม 31,659.021 ล้านบาท  และกลุ่มทรัพย์สินที่จะดำเนินการภายหลังปี 2558  มีเป้าหมายดำเนินการจำนวน 76 โครงการ  โดยจะเร่งนำที่ดินออกขายในปี 2555 จำนวน 23 โครงการ 1,500 ไร่ มูลค่า 2,000 ล้านบาท รวมทั้งพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยตั้งแต่ปี 2558 จำนวน 53 โครงการ62,325 หน่วย

ส่วนโครงการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน การเคหะแห่งชาติมีแผนจะดำเนินการแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่ดินที่มีศักยภาพสูง จะจัดทำเป็นโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุเปิดให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการและแบ่งผลประโยชน์ที่ได้รับให้การเคหะแห่งชาติ เช่น  พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และภูเก็ต  ส่วนประเภทที่ดินที่มีศักยภาพปานกลาง จะเปิดให้เอกชนเข้ามาพัฒนาเป็นโครงการที่อยู่อาศัยหรือโครงการเชิงพาณิชย์ โดยมีแผนจะดำเนินโครงการร่วมทุนทั้งสิ้น 11 โครงการ

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ