Loading

กทม.ให้โบนัสพื้นที่สีเขียวผังเมืองระบุเพิ่มต้นไม้1ต้น ใช้ที่ดินได้มากกว่าFAR 20

วันที่ : 10 เมษายน 2554
กทม.ให้โบนัสพื้นที่สีเขียวผังเมืองระบุเพิ่มต้นไม้1ต้น ใช้ที่ดินได้มากกว่าFAR 20%

กทม.เล็งแจกโบนัสผังเมืองฉบับใหม่ รักษ์สิ่งแวดล้อมรับประโยชน์เต็มๆ ปลูกต้นไม้เพิ่ม 1 ต้นต่อแอร์ 1 ตัน สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้มากกว่า FAR กำหนด ชี้เพิ่มมากกว่า 20%แน่นอน รวมไปถึงการจัดพื้นที่จอดรถเพิ่ม และการทำระบบระบายน้ำเสียที่ดีส่วนแผนการประชาพิจารณ์ใหญ่ ให้ชาวบ้านแสดงความคิดเห็นส่วนได้-เสียต้องเลื่อนไปหลังเลือกตั้งฉุดล่าช้ากว่าแผน 60 วัน

แหล่งข่าวจากสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ถึงความคืบหน้าการยกร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่คุมพื้นที่ 1,500 ตารางกิโลเมตร ที่จะบังคับใช้ในปี 2555 แทนผังฉบับเก่าที่หมดอายุลงโดยสำนักผังเมืองจะพิจารณาเพิ่มโบนัสพิเศษให้เจ้าของที่ดินมากขึ้นกว่าผังเมืองฉบับเดิมหากบริเวณพื้นที่โครงการหรือที่อยู่อาศัย เพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยจะคำนวณที่ปลูกเพิ่มต้นไม้เป็นรายต้น เช่นต้นไม้ 1ต้นต่อแอร์1ตันต่อ1 ปี หรือมากกว่านั้นจะคำนวณเพิ่มการใช้ที่ดินเพิ่ม

"จะพิจารณาการเพิ่มของต้นไม้เป็นรายต้นหรือแม้แต่เรื่องที่การจัดทำที่จอดรถเพิ่มเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้อยู่อาศัย หรือบริเวณห้างสรรพสินค้าตลอดจนการจัดทำระบบระบายน้ำที่ดี ก็จะเพิ่มการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มากขึ้นกว่า ที่ FAR หรือสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณนั้นกำหนด เช่น ปกติกำหนดให้สร้างได้ FAR 1:5  หรือ สร้างได้5 เท่าของแปลงที่ดิน  เดิมกำหนดให้ โบนัสเพิ่มจาก 5 เท่าอีก  20%  แต่ผังฉบับใหม่จะเพิ่มมากกว่าเดิมแน่นอน แต่ตัวเลขจะเป็นเท่าใด และในแต่ละพื้นที่ก็จะไม่เท่ากันทั้งนี้เพื่อจูงใจให้ เจ้าของที่ดินช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวหรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น  เน้นลดคาร์บอนไดออกไซด์ และลดโลกร้อน"

ขณะเดียวกันการจัดทำผัง ยังเน้นการพัฒนาในเขตพื้นที่แนวรถไฟฟ้า เพื่อลดปัญหาจราจร และไม่ให้การพัฒนาออกไปสู่พื้นที่ชานเมืองรวดเร็วมากนักซึ่งจะช่วยลดการทำลายพื้นที่สีเขียวด้วย

สำหรับขั้นตอนการดำเนินการ ขณะนี้ต้องชะลอการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนออกไปหลังจากการเลือกตั้งทั่วประเทศแล้วเสร็จ หรือประมาณเดือนกรกฎาคม 2554 หากมีการยุบสภาต้นเดือนพฤษภาคมจริง เพราะหากเร่งดำเนินการในช่วงนี้ ทุกอย่างจะต้องหยุดชะงัก การประกาศ 90 วันจะทำไม่ได้ ตลอดจนการจัดให้มีการระดมความคิดเห็นของประชาชนจะขัดต่อกฎหมายเลือกตั้งเพราะมีการชุมนุมกันเกิน 5 คน

อย่างไรก็ดี หากทำประชาพิจารณ์รับฟังเสียงประชาชนแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะต้องนำความคิดเห็นไปปรับแก้และเสนอต่อคณะกรรมการผังเมืองกทม. แล้วเสนอต่อคณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการฯ พิจารณาเห็นชอบผังต่อไป  ซึ่งในช่วงนี้ไปจนถึงการเลือกตั้งทั่วไป  กทม.จะยังไม่สามารถทำอะไรได้ ต้องรอให้เสร็จสิ้นการเลือกตั้งออกไปก่อนซึ่งประเมินว่าการจัดทำผังร่างและการประกาศใช้จะล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้เดิมประมาณ  60 วัน

ด้านนางสาวอัญชลี  ปัทมาสวรรค์  ผู้อำนวยการสำนักผังเมืองกทม.กล่าวถึงผลการดำเนินโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกทม. (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ว่าที่ผ่านมาได้มีการระดมความคิดเห็นของหน่วยงานราชการ กทม. สมาชิกสภากทม.นักวิชาการ สมาคมวิชาชีพ ฯลฯ ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เมื่อไม่นานมานี้  โดยมีผู้เสนอความคิดเห็นในประเด็นต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากทม.ในระดับพื้นที่ และมีการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ในการพัฒนากทม. มี 5 ด้านได้แก่ 1.กทม.เมืองน่าอยู่ 2.กทม.เมืองแห่งคุณค่า3.กทม.เมืองสะดวก  4.กทม.เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค และ 5. กทม.เมืองสีเขียวทั้งนี้กทม.จะนำความคิดเห็นดังกล่าวไปปรับปรุงผังเมืองรวมฉบับใหม่ต่อไป

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ