Loading

จัดรูปที่ดินแก้พื้นที่ตาบอด สผม.นำร่อง 9 ศูนย์ชุมชน

วันที่ : 1 มีนาคม 2554
จัดรูปที่ดินแก้พื้นที่ตาบอด สผม.นำร่อง 9 ศูนย์ชุมชน

นางสาวอัญชลี  ปัทมาสวรรค์  ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร (สผม.) เปิดเผยว่า สผม. ได้จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นจากประชาชนทุกภาคส่วนเกี่ยวกับพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินตามแผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ มีการเสนอขอบเขตและศักยภาพในการจัดรูปที่ดินของพื้นที่เป้าหมายทั้ง 9 บริเวณ จากทั้งหมด 17 แห่ง ได้แก่ 1.ศูนย์ ชุมชนสะพานใหม่และพื้นที่ต่อเนื่อง 2.ศูนย์ ชุมชนหนองจอก 3.ศูนย์ชุมชนมีนบุรี 4.ศูนย์ คมนาคมพหลโยธิน 5.ศูนย์ชุมชนเมืองลาดกระบัง 6.ศูนย์คมนาคมมักกะสัน 7.ศูนย์ชุมชน ลาดกระบัง (หัวตะเข้) 8.ศูนย์ชุมชนบางขุนเทียน และ 9.ศูนย์ชุมชนบางนา-ศรีนครินทร์

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่ต้องการแก้ไขปัญหาพื้นที่ตา บอด ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีถึง 12% จากพื้นที่กรุงเทพฯ 1,500 ตารางกิโลเมตร ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อมีการจัดรูปที่ดินแล้วเสร็จมูลค่าที่ดินจะปรับสูงขึ้นประมาณ 3-5 เท่า อย่างไรก็ดี สผม. จะได้รวบรวมข้อคิดเห็นต่างๆเพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนแม่บทก่อนนำเสนอคณะกรรมการ จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ต่อไป โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ

"เมื่อแผนแม่บทนี้ผ่านการพิจารณากรุงเทพฯจะใช้เป็นกรอบในการพัฒนาพื้นที่และใช้ในการพิจารณาของบประมาณสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ด้วยการจัดรูปที่ดิน ผ่านกองทุนจัดรูปที่ดิน ขณะนี้มีวงเงินประมาณ 100 ล้านบาท สำหรับความคืบหน้าการปรับปรุงร่างผังเมืองรวมกรุงเทพฯ คาดว่าร่างดังกล่าวจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม หลังจากนั้นคณะกรรมการผังเมืองจะเร่งพิจารณาเพื่อให้ได้ข้อสรุปในเดือนเมษายน

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

 

 

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ