Loading

เร่งออกกม.คุมห้องชุดจิ๋

วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2554
เร่งออกกม.คุมห้องชุดจิ๋ว

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า กรมที่ดินมีแนวคิดที่จะยกร่างแก้ไข พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ. 2551 โดยเฉพาะประเด็นการกำหนดรูปแบบและนิยามของอาคารชุดให้มีความชัดเจนมากขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตจากการอาศัยช่องว่างทางกฎหมายในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่ไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภค

ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันการขยายตัวของคอนโดมิเนียมเป็นที่อยู่อาศัยเกิดขึ้นอย่างมาก และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวด้านความต้องการต่อเนื่อง หากหน่วยงานรัฐไม่กำหนดรูปแบบต่างๆ ไว้อย่างชัดเจนแล้ว ในอนาคตห้องชุดอาจจะ

ยิ่งมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ และสุดท้าย อาจจะทำในลักษณะห้องน้ำรวมคล้ายกับหอพักก็เป็นได้ ดังนั้นจึงควรปรับแก้กฎหมายให้มีความชัดเจนมากขึ้น เช่น อาจจะต้องระบุรูปแบบของอาคารต้องมีความสูงจากพื้นดินอย่างน้อย 3 ชั้น ส่วนจำนวนห้องกำลังพิจารณาดูว่าขั้นต่ำควรมีตั้งแต่ 10 ห้อง หรือ 20 ห้องขึ้นไป

นอกจากนี้ ควรมีการกำหนดในกฎหมายว่าห้องชุดจะต้องมีพื้นที่ใช้สอยอย่างต่ำไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร หรือน้อยกว่าเล็กน้อย โดยจะต้องพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วย เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกัน อีกทั้งในกฎหมายจะต้องระบุว่าอาคารชุดที่อยู่อาศัยเพื่อขายต้องมีห้องน้ำในตัวด้วย โดยคาดว่าร่างดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา และเสนอให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

การแก้ไขกฎหมายดังกล่าวไม่เพียงแต่ป้องกันในเรื่องของขนาดห้องชุดเท่านั้น แต่ยังเป็นการปิดช่องว่างทางกฎหมายเกี่ยวกับรูปแบบของตัวอาคารด้วย เพราะที่ผ่านมามีผู้ประกอบการบางรายอาศัยช่องว่างทางกฎหมายที่ไม่ได้มีการระบุรายละเอียดของรูปแบบอาคารที่ชัดเจนไปปรับใช้ในการสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อขายให้กับชาวต่างชาติ ในลักษณะรูปร่างหน้าตาของตัวอาคารคล้ายกับบ้านเดี่ยวหรือบ้านแฝด แต่ขออนุญาตก่อสร้างเป็นอาคารชุด เพื่อเจาะขายกลุ่มต่างชาติ

ทั้งนี้ พฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าต่างชาติส่วนใหญ่จะมีความต้องการบ้านแนวราบมากกว่าห้องชุด แต่ด้วยข้อจำกัดของกฎหมายที่เงื่อนไขที่กำหนดว่าต่างชาติไม่มีสิทธิซื้อบ้านพร้อมที่ดินได้ แต่มีสิทธิที่จะซื้อห้องชุดได้ไม่เกิน 45% ของพื้นที่ขายทั้งหมด ผู้ประกอบการบางรายจึงดำเนินการหลบเลี่ยงด้วยการออกแบบคอนโดมิเนียมให้คล้ายกับบ้านเดี่ยวหรือบ้านแฝด พร้อมกับขออนุญาตก่อสร้างเป็นอาคารชุด ซึ่งโครงการลักษณะดังกล่าวมีโอกาสจะเกิดปัญหาในอนาคต

นอกจากนี้ ทางกรมที่ดินยังอยู่ระหว่างกำลังแก้ไขกฎหมายนิติบุคคลอาคารชุด และนิติบุคคลบ้านจัดสรร โดยจะกำหนดให้ผู้ที่เป็นผู้จัดการและกรรมการจะต้องมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับวิชาชีพในเรื่องดังกล่าว เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการดูแลนิติบุคคลทั้งอาคารชุดและบ้านจัดสรรที่ไม่เป็นระบบ และลดการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์