Loading

เพิ่มโทษบ้านจัดสรรขี้ฉ้

วันที่ : 23 มกราคม 2554
เพิ่มโทษบ้านจัดสรรขี้ฉ้อ

นายสุชาติ ดอกไม้เพ็ง นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ กรมที่ดิน เปิดเผยว่า กรมที่ดินมีแนวคิดที่จะผลักดันให้เพิ่มบทลงโทษเจ้าของโครงการบ้านจัดสรรที่ไม่จัดทำสาธารณูปโภคส่วนกลางตามแผนผังโครงการที่ยื่นขอไว้ หรือไม่แก้ไขให้ถูกต้องตามเวลาที่กำหนดปัจจุบันมีบทลงโทษปรับวันละ 1,000 บาทต่อวันเท่านั้น ถือว่าน้อยเกินไป ผู้ประกอบการจึงไม่เกรงกลัว

พร้อมกันนี้ จะพยายามผลักดันให้มีการประทับตราแยกประเภทโฉนดพื้นที่ส่วนกลางของโครงการจัดสรรว่า ทรัพย์สินใดบ้างเป็นสาธารณูปโภค เช่น ถนน บ่อบำบัดสวนสาธารณะ เป็นต้น และทรัพย์สินใดบ้างเป็นบริการสาธารณะ เช่น ถังขยะ กล้องวงจรปิด และระบบรักษาความปลอดภัย เพิ่มโทษบ้านจัดสรรขี้ฉ้อ

ประกาศเป็นกฎหมายให้ชัดเจน จากปัจจุบันเป็นเพียงระเบียบปฏิบัติทำให้ผู้บริโภคถูกเรียกเก็บค่าส่วนกลางไม่เป็นธรรม เช่น กรณีเจ้าของโครงการยังไม่ได้โอนทรัพย์สินส่วนกลางให้นิติบุคคลหมู่บ้าน เจ้าของโครงการต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายดูแลทรัพย์สินดังกล่าว ไม่มีสิทธิใช้เงินกองทุนส่วนกลาง ใช้ได้เฉพาะกับค่าบริการสาธารณะ เช่น ค่าเก็บขยะ ค่าไฟฟ้า ค่ายาม เป็นต้น

รวมถึงการศึกษาสิทธิในการขอคืนเงินค้ำประกัน 7% ของมูลค่าทรัพย์สินส่วนกลางของเจ้าของโครงการในกรณีโอนกรรมสิทธิ์สาธารณูปโภคส่วนกลางให้กับหน่วยงานปกครองท้องถิ่น

ที่ผ่านมากฎหมายเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขอคืนได้ แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแนะว่า ควรโอน 7% ดังกล่าวให้องค์กรส่วนท้องถิ่นใช้ดูแลสาธารณูปโภคส่วนกลางของหมู่บ้านนั้นๆ เพื่อลดภาระด้านงบประมาณ

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์