Loading

ลุยธนาคารที่ดินอุ้มคนจ

วันที่ : 23 กันยายน 2553
ลุยธนาคารที่ดินอุ้มคนจน

""นายสาธิต รังคสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า สศค.เตรียมจัดรับฟังความคิดเห็นประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในช่วงปลายเดือน ก.ย.นี้ ในประเด็นการจัดตั้งธนาคารที่ดิน โดยนำที่ดินจำนวนหนึ่งไว้ให้คนจนได้เช่าทำกิน โดยกำหนดให้ผู้เช่าห้ามเปลี่ยนมือ

ทั้งนี้ ธนาคารที่ดินเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่รัฐบาลต้องการให้นำที่ดินที่ทิ้งรกร้างว่างเปล่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจดังนั้นถ้าผู้ครอบครองไม่ได้นำที่ดินไปใช้ประโยชน์หรือทิ้งรกร้างว่างเปล่าในช่วง 3 ปีแรกจะเสียภาษีอัตรา 0.5% ของราคาประเมิน และหากยังไม่นำไปใช้ประโยชน์อีกจะต้องเสียภาษีเพิ่มอีก 1 เท่าตัว ทุกๆ3 ปี โดยจะมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้จัดเก็บภาษี เพื่อนำรายได้กลับมาพัฒนาเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น

นายสาธิต กล่าวว่า ขณะนี้ทางบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย หรือบสท. เตรียมนำที่ดินประมาณหมื่นไร่ มูลค่าประมาณ 1,500 ล้านบาทขายให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เพื่อนำไปจัดสรรให้เกษตรกรให้มีที่ดินทำกินในรูปแบบโฉนดชุมชน ""หากรัฐบาลมีการจัดตั้งธนาคารที่ดินได้ทันก่อนที่จะปิดบสท.ก็จะเสนอให้ธนาคารที่ดินรับซื้อที่ดิน บสท.ไปให้คนยากจนได้เช่าทำกินต่อไป"" นายสาธิต กล่าวก่อนหน้านี้มีชาวบ้านจากสภาเครือข่ายประชาชนอีสานบุกรุกที่ดิน บสท.นับหมื่นไร่ อ้างว่าไม่มีที่ดินทำกิน และกลัวว่า บสท.จะนำที่ดินไปขายให้นายทุน ทำให้รัฐบาลต้องแก้ปัญหาโดยให้ ส.ป.ก.เข้ามาเป็นผู้ซื้อที่ดินจาก บสท. พร้อมให้ชาวบ้านลงชื่อในการขอเช่าที่ดินจากรัฐบาลในราคาถูก

นายสาธิต กล่าวว่า การประชาพิจารณ์ถือว่าเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 20 เม.ย.เห็นชอบในหลักการของร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และได้ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างกฎหมายพร้อมทั้งให้มีการทำประชาพิจารณ์ใน 3 ประเด็น คือ การกระจายการถือครองที่ดิน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม การยกเว้นภาษีสำหรับที่อยู่อาศัยและที่เกษตรกรรมตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา เพื่อไม่ให้การเก็บภาษีครั้งนี้กระทบต่อผู้มีรายได้น้อยและการจัดตั้งธนาคารที่ดิน เพื่อนำที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือมีผู้ไม่ต้องการถือครองเพราะต้องเสียภาษีสูงมากระจายให้คนจนต่อไป""

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์