Loading

คลังซาวเสียงพรบ.ภาษีที่ดิ

วันที่ : 24 กันยายน 2553
คลังซาวเสียงพรบ.ภาษีที่ดิน

""นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) จะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ในวันที่ 30 กันยายน 2553 ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์กรุงเทพฯ โดยกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นเวทีสาธารณะในการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนแล้ว ยังได้มีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายหน่วยงานมาร่วมให้ความรู้ ความเข้าใจในร่างพระราชบัญญัติฯ และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

สำหรับประเด็นหลักในการจัดรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ จะมีอยู่ด้วยกัน 3 ประเด็น ประกอบไปด้วย การกระตุ้นให้มีการนำที่ดินรกร้างว่างเปล่ามาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น การลดหย่อนและยกเว้นการจัดเก็บภาษีให้แก่เกษตรกรและเจ้าของโรงเรือนที่อยู่อาศัยตามความเหมาะสม และการจัดตั้งธนาคารกองทุนที่ดินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากไร้

""การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ในครั้งนี้ เป็นการสื่อให้เห็นถึงความจริงใจของรัฐบาลที่จะดำเนินการออกกฎหมายต่างๆ ที่อาจจะกระทบต่อสาธารณชนด้วยความโปร่งใส นอกจากนั้นยังจะช่วยทำให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงสาระสำคัญของร่างพ.ร.บ. และทำให้ทราบถึงประโยชน์ของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างแท้จริง"" นายกรณ์กล่าว

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง และเสนอความเห็นในครั้งนี้ สามารถเข้าร่วมได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 กันยายน 2553 นี้""

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน