Loading

“บ้านมั่นคง” 2พันแห่งทั่วปท.หนาวกรมโยธาฯเร่งกม.ควบคุมอาคารแก้ไขผิดให้เป็นถู

วันที่ : 23 สิงหาคม 2553
“บ้านมั่นคง” 2พันแห่งทั่วปท.หนาวกรมโยธาฯเร่งกม.ควบคุมอาคารแก้ไขผิดให้เป็นถูก

กรมโยธาฯเร่งออกกฎกระทรวงผ่อนผันเกณฑ์สร้างบ้านผู้มีรายได้น้อย ปลดล็อกบ้านมั่นคง-เอื้ออาทร ติดกฎเหล็กกฎหมายควบคุมอาคาร หน่วยงานท้องถิ่นไม่ออกเลขบ้านให้ ล่าสุด เสนอมหาดไทยพิจารณาแล้วคาดมีผลบังคับใช้เร็ว ๆ นี้ แหล่งข่าวจากกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า กรมโยธาฯอยู่ระหว่างเสนอร่างกฎกระทรวงยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร สำหรับโครงการที่รัฐจัดให้มีหรือพัฒนาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย พ.ศ....ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณา ก่อนเสนอเข้าสู่วาระการประชุมของคณะรัฐมนตรี(ครม.)และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก่อนจะประกาศบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว สาเหตุที่ต้องเร่งผลักดันกฎกระทรวงฉบับนี้ ก็เพื่อสอดคล้องกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร(ฉบับที่4) พ.ศ. 2550 ที่ปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 โดยยกเว้นให้อาคารที่กระทรวงทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ จัดให้มีหรือพัฒนาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย โดยไม่ต้องดำเนินการตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่17 ตุลาคม2550 ที่ผ่านมา แต่ในทางปฏิบัติยังไม่สามารถบังคับใช้ได้จริงเพราะยังไม่มีกฎหมายลูกมารองรับ         

 

ขณะเดียวกันจากที่การเคหะแห่งชาติ(กคช.) และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) ที่ได้รับนโยบายจากรัฐบาล ให้พัฒนาโครงการบ้านเอื้ออาทร และโครงการบ้านมั่นคง ซึ่งทั้ง2 หน่วยงานขอให้กรมโยธาฯพิจารณายกเว้นการบังคับใช้กฎหมายในส่วนของระยะถอยร่นในการก่อสร้างอาคาร เพื่อลดต้นทุนก่อสร้าง และให้สามารถก่อสร้างบ้านเอื้ออาทรและบ้านมั่นคงได้จำนวนยูนิตมากขึ้น จึงต้องเร่งดำเนินเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด

 

แหล่งข่าวกล่าวว่า ปัจจุบันบ้านผู้มีรายได้น้อยทั้งบ้านเอื้ออาทรและบ้านมั่นคงยังสร้างผิดกฎหมายอยู่ และไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้าง เพราะหากจะขออนุญาตก่อสร้างก็จะต้องทำตามกฎหมายควบคุมอาคาร เช่นระยะร่น ที่ว่างนอกอาคาร เป็นต้น ส่งผลให้เกิดปัญหาในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบ้านมั่นคง ที่มีแผนจะสร้างทั่วประเทศ2,000 แห่ง กรมจึงต้องเร่งออกกฎกระทรวงรองรับเพื่อให้โครงการเหล่านี้ถูกกฎหมาย

 

สำหรับหลักเกณฑ์ของบ้านผู้มีรายได้น้อยที่กำหนดในร่างกฎกระทรวง มีหลายหมวด อาทิ1.กำหนดลักษณะอาคาร เช่นบ้านแถวแต่ละคูหามีความกว้างไม่น้อยกว่า3 เมตร ความลึกอาคารไม่เกิน15 เมตร มีพื้นที่ชั้นล่าง แต่ละคูหาไม่น้อยกว่า18 ตร.ม.มีประตูเข้าออกได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง2.พื้นที่ภายในอาคาร เช่น อาคารอยู่อาศัยรวมพื้นที่อยู่อาศัยไม่น้อยกว่า15 ตร.ม.ห้องนอนไม่น้อยกว่า6 ตร.ม. ช่องทางเดินในอาคารกว้างไม่น้อยกว่า1 เมตร ความสูงของห้อง2.40 เมตร 3.ที่ว่างภายนอกอาคารเช่น บ้านเดี่ยวต้องมีที่ว่างด้านหลังอาคารระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับผนังริมนอกอาคารไม่น้อยกว่า1 เมตร 4.ระยะต่าง ๆของอาคาร เช่น บ้านเดี่ยวมีระยะร่นด้านหน้าอาคารไม่น้อยกว่า1 เมตร เป็นต้น

 

นางทิพย์รัตน์ นพลดารมย์ ผู้อำนวยการพอช. กล่าวว่า หลังจากเมื่อ3 ปีที่ผ่านมาทั้ง กคช.และ พอช.ขอให้กรมโยธาฯยกเว้นหลักเกณฑ์ให้ ล่าสุดกฎกระทรวงอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยส่วนนี้จะทำให้บ้านมั่นคงเดินหน้าได้เร็วขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร มี1,500 แห่ง สร้างเสร็จแล้ว900 แห่ง แต่มีปัญหายื่นขอใบเลขที่บ้านไม่ได้ แต่จะออกเป็นใบแทนชั่วคราว เพราะไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างนอกจากนี้มิเตอร์น้ำและไฟฟ้าก็ขอไม่ได้เช่นกัน ขณะที่ปัญหาต่างจังหวัดจะน้อยกว่าเพราะที่ดินราคาถูก

 

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) กล่าวว่าโครงการบ้านมั่นคงของ กทม.ที่ร่วมมือกับพอช. ในแผนงานมีทั้งหมด180 ชุมชน กว่า20,000 ครัวเรือน ขณะนี้ติดปัญหากฎหมายควบคุมอาคาร หลังก่อสร้างไปแล้ว20 ชุมชนพบว่าไม่สามารถออกบ้านเลขที่ได้เนื่องจากสร้างผิดมาตรฐาน ทำให้แผนงานก่อสร้างส่วนที่เหลือชะงักไป ต้องรอกฎกระทรวงที่กรมโยธาฯออกมาบังคับใช้เพื่อมารองรับในการขออนุญาตก่อสร้างถูกต้อง

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ