Loading

บสก.โวศักยภาพล้น ดันบริษัทเข้าตลาดหุ้

วันที่ : 19 สิงหาคม 2553
บสก.โวศักยภาพล้น ดันบริษัทเข้าตลาดหุ้น

นาย สุเมธ มณีวัฒนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.) เปิดเผยว่า บริษัทยังคงเดินหน้าเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ตามแผน โดยน่าจะเริ่มเห็นความชัดเจนได้ในปี 2555 ซึ่งขณะนี้บริษัทได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) คือบริษัท ทรีนิตี้แอ๊ดไวซอรี่ 2001 จำกัด เพื่อประเมินฐานะทางการเงินและศักยภาพองค์กร และได้เห็นควรในการดำรงบทบาทของ บสก.ไว้โดยต่อเนื่อง เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินไทย ทั้งนี้ ต้องรอให้บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) ปิดตัวลงในเดือน มิ.ย.2554 ก่อน เพราะต้องโอนย้ายสินทรัพย์มายัง บสก.เพื่อบริหารต่อ

แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของกองทุนฟื้นฟูฯ ด้วย แต่ในส่วนของ บสก.ยืนยันว่าพร้อมเข้าไปประมูลหนี้ของ บสท.ทั้งหมด และมีศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถบริหารจัดการได้ทั้งหมดเช่นกัน อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (เอ็นพีแอล) ตามราคาประเมินของ บสท.มีประมาณ 80,000 ล้านบาท และสินทรัพย์รอการขาย (เอ็นพีเอ) ตามราคาประเมิน 70,000 ล้านบาท

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ