Loading

การถ่ายโอนการบริหารนิติบุคคลคอนโด

วันที่ : 8 พฤษภาคม 2553
การถ่ายโอนการบริหารนิติบุคคลคอนโดฯ

มีอาคารชุดจำนวนไม่น้อยที่ผู้ประกอบการละเลยการ ถ่ายโอนอำนาจการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดไปยังคณะกรรมการควบคุมการจัดการในฐานะผู้แทนเจ้าของร่วมหรือผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดรายใหม่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม ก่อให้เกิดปัญหาข้อโต้แย้งหรืออาจถึงโรงถึงศาล

   

การถ่ายโอนอำนาจการบริหารจัดการของนิติบุคคลอาคารชุด ส่วนใหญ่จะมีขึ้นภายหลังจากมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้กับผู้ซื้อร้อยละ 80-90 หรือเมื่อโอนครบทั้งหมด โดยเป็นไปตามข้อบังคับของอาคารชุดนั้น ๆ ที่จดทะเบียนไว้กับสำนักงานที่ดิน

   

ส่วนใหญ่การถ่ายโอนอำนาจการบริหารจัดการนิติ บุคคลฯ มักติดปัญหาที่ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดเป็นตัวแทน หรือนอมินีของผู้ประกอบการ ซึ่งไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลรายรับจากเงินค่าส่วนกลาง เงินค่ากองทุน และรายจ่ายการบริหารจัดการ เพราะมีผลประโยชน์แอบแฝง หรือไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลบางเรื่อง

   

ทั้งที่ตาม พ.ร.บ.อาคารชุดกำหนดให้นิติบุคคลอาคารชุดต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่เจ้าของร่วมภายหลังจดทะเบียนนิติบุคคลฯ ภายในระยะเวลา 6 เดือน และจัดให้มีการประชุมใหญ่เจ้าของร่วมอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อรายงานและชี้แจงบัญชีรายรับรายจ่าย

   

การถ่ายโอนอำนาจและส่งมอบงานบริหารจัดการนิติ บุคคลอาคารชุดไปยังเจ้าของร่วมรายย่อย เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และไม่ก่อให้เกิดปัญหา หรือความเสียหายต่อทุกฝ่าย มีรายละเอียดและขั้นตอนดังนี้

   

ตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานให้พร้อม ได้แก่ หนังสือสำคัญของนิติบุคคลอาคารชุด (สำเนา) หนังสือกรรม สิทธิ์ห้องชุด (อ.ช.2) ข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด รายการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง (อ.ช.12) หนังสือสัญญาขายห้องชุด (อ.ช.16) ทะเบียนรายชื่อเจ้าของร่วม ผู้ซื้อรายย่อย และผู้ประกอบการ พร้อมที่อยู่และโทรศัพท์ติดต่อ ฯลฯ เป็นต้น

   

เงินค่าส่วนกลาง เงินค่ากองทุน หรือเงินได้อื่น ๆ (ถ้ามี) รวมทั้งบัญชีรายรับจ่ายการบริหารจัดการนิติบุคคลฯ (ขณะ ที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด นิติบุคคลฯ จะเรียกเก็บ    ค่าส่วนกลางไว้ล่วงหน้าตามข้อบังคับ พร้อมกับเงินกองทุน หรือเงินได้ประเภทอื่น ๆ ที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อก็ได้)

   

จัดเตรียมสรุปจำนวน หนังสือรับรองการชำระค่าส่วนกลาง หรือหนังสือปลอดหนี้ของนิติบุคคลอาคารชุด ตั้งแต่  วันจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดเป็นต้นมาจนถึงวันถ่ายโอนอำนาจให้ครบถ้วน ถูกต้อง (หนังสือปลอดหนี้ทุกฉบับ ทุกใบ สามารถตรวจสอบรายรับ)

   

จัดเตรียมเอกสารหลักฐานด้านระบบวิศวกรรมภายในอาคารชุด จัดทำหนังสือเชิญประชุม จัดประชุม และทำรายงานการประชุม จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อผู้จัดการ และคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด

   

หากดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว รับรองว่าจะไม่เกิดปัญหาข้อโต้แย้งระหว่างผู้ประกอบการ กับเจ้าของร่วมอย่างแน่นอน

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์