Loading

แฉปมนิติบุคคลฯไม่เฟื่อง ผู้ขายโกง-ผู้ซื้อจ่ายเพิ่

วันที่ : 7 เมษายน 2553
แฉปมนิติบุคคลฯไม่เฟื่อง ผู้ขายโกง-ผู้ซื้อจ่ายเพิ่ม

นายพิสิฐ ชูประสิทธิ์ นายกสมาคมนักบริหารอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรรแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงตัวเลขการรับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรของสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน ว่า ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2552    มีจำนวนโครงการจัดสรรที่ดินซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรจากทั้งคำประกาศของคณะปฎิวัติฉบับที่ 286 และพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543  มีจำนวนไม่ถึง 1,000 โครงการ โดยมีโครงการที่ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตาม พ.รบ. การจัดสรรที่ดินมีมากว่า 700 โครงการ เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2551 ประมาณ 300 กว่าโครงการ สรุปแล้วมีโครงการที่จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านเพียง 7% เท่านั้นจากโครงการจัดสรรที่ดินทั่วประเทศที่มีสิทธิกว่า 10,000 โครงการ

 

ส่วนสาเหตุใดทีทำให้โครงการจัดสรรมีการขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรจำนวนน้อยหรือไม่ประสบความสำเร็จตามเจตนารมณ์ของกฎหมายการจัดสรรที่ดินแบ่งเป็น 2กรณีหลัก1. กรณีผู้ซื้อที่ดินตาม ปว.286  และ 2 กรณีผู้ซื้อที่ดินตามพ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน

 

กรณีผู้ซื้อที่ดินตาม ปว.286 สาเหตุเกิดจากผู้ซื้อเคยชินกับการอาศัยภายในหมู่บ้านโดยไม่ประสงค์ให้มีข้อบังคับและกฎหมายมาบังคับใช้กับตน ไม่ต้องการจ่ายค่าบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะหรือ ค่าส่วนกลาง ให้กับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร บริการสาธารณะที่มีภายในโครงการทั้งผู้ซื้อและผู้ขายไม่ได้ซ่อมแซมบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีจึงต้องอาศัยงบประมาณดำเนินงานค่อนข้างมาก และผู้ซื้อยังมองภาพข้อดีของการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรไม่ออก โดยส่วนใหญ่เห็นว่าอาจไม่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว นอกจากนี้ผู้ซื้อส่วนใหญ่ประสงค์จะยกสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะภายในโครงการให้หน่วยงานท้องถิ่นดูแลแทนการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เพราะเห็นว่ามีผลดีและเกิดประสิทธิภาพมากกว่า

 

กรณีผู้ซื้อที่ดินตาม พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน สาเหตุหลักๆเกิดจากผู้ขายหรือผู้จัดสรรมีการหมกเม็ดหรือไม่ปฎิบัติตามสัญญาที่จะซื้อขาย สาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะไม่มีมาตรฐานหรือก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบที่ทางราชการกำหนด อีกทั้งไม่ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และผู้ซื้อเรียกร้องผู้ขายให้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมนอกจากที่ระบุไว้ในสัญญาจะซื้อขาย นอกจากนี้ผู้ขายมักจะยื่นขออนุญาตแก้ไขแผนผังโครงการจัดสรรโดยไม่แจ้งให้ผู้ซื้อที่ดินทราบ ซึ่งอาจเกิดผลกระทบต่อผู้ซื้อในโครงการ

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้