Loading

เล็งแก้พ.ร.บ.อาคารชุดคุมเลี่ยงกม.จดคอนโด

วันที่ : 2 เมษายน 2553
เล็งแก้พ.ร.บ.อาคารชุดคุมเลี่ยงกม.จดคอนโดฯ

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า ในวันที่ 26 เมษายน กรมที่ดินจะจัดทำประชาพิจารณ์โดยเชิญสภาทนายความ สมาคมอาคารชุดไทย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สื่อมวลชน ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคเพื่อรับฟังความเห็นและข้อเสนอเพื่อปัญหาและข้อปฏิบัติที่เกิดจากการใช้ พ.ร.บ.อาคารชุด 2522 และ พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน2543 เนื่องจากปัจจุบันมีรายละเอียดที่เป็นปัญหาในทางปฏิบัติหลายประเด็น ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย

 

สำหรับปัญหาในทางปฎิบัติที่เกิดขึ้น อาทิ กรณีผู้ประกอบการมีการนำโครงการอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะผสมผสาน ได้แก้ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ตึกแถว  มายื่นจดทะเบียนอาคารชุด ซึ่งก่อนหน้านี้คณะกรรมการกฤษฎีวินิจฉัยว่า พ.ร.บ.อาคารชุดไม่ได้กำหนดลักษณะรูปแบบของอาคารชุดไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น การจดทะเยียนจึงเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ทำให้ผู้ประกอบการเห็นว่าอาจเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบได้

 

นายอนุวัฒน์กล่าวว่า สำหรับแนวของกรมที่ดินในการเสนอเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การแก้ไข พ.ร.บ.อาคารชุด เพื่อกำหนดนิยามลักษณะของอาคารชุดที่จะเข้ามายื่นขอจดทะเบียนให้มีความชัดเจนขึ้นว่าจะต้องมีรูปแบบอย่างไร หรือจะต้องมีกี่ชั้นขึ้นไป เป็นต้น

 

รายงานข่าวแจ้งว่า คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตอบข้อหารือของกรมที่ดินกรณีมีการนำโครงการลักษณะผสมผสานมายื่นจำทะเบียนอาคารชุด โดยมีความเห็นว่า พ.ร.บ.อาคารชุด มิได้กำหนดลักษณะหรือรูปแบบของอาคารชุดไว้ โดยมีเพียงคำนิยาม อาคารชุดไว้ว่า เป็นอาคารที่บุคคลสามารถแยกถือกรรมสิทธ์ออกได้เป็นส่วนๆโดยแต่ละส่วนประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคลและกรรมสิทธ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลางเท่านั้น ดังนั้นเจ้าหน้าที่ต้องใช้ดุลพินิจพิจารณาข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีว่า อาคารชุดที่จะนำมาจดทะเบียนนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ โดยเฉพาะการแยกการถือกรรมสิทธ์ในทรัพย์ส่วนบุคคลและกรรมสิทธ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลาง

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน