Loading

ผู้ซื้อจัดสรรหวั่นภาระเพิ่ม เหตุตั้งนิติบุคคลฯ เกิดยา

วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2553
ผู้ซื้อจัดสรรหวั่นภาระเพิ่ม เหตุตั้งนิติบุคคลฯ เกิดยาก

นายธนันทร์เอก หวานฉ่ำ อดีตนายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอชบี อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (HBIRM) ผู้ให้บริการด้านบริหารชุมชนในหมู่บ้านจัดสรรและอาคารสูงกว่า 15 ปี กล่าวถึงผลจากการเข้าไปทำหน้าที่ดูแลชุมชนต่างๆมากกว่า 100 โครงการว่า มีทั้งโครงการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และโครงการที่แต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน ในจำนวนนี้มีหลายโครงการที่ต้องการจดทะเบียนนิติบุคคลแต่ไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากมีอุปสรรคและปัญหาหลายอย่าง โดยเฉพาะการไม่รวมตัวกันอย่างจริงจังของผู้ซื้อจัดสรรเอง รวมทั้งเรื่องคะแนนเสียงจากมติของที่ประชุมใหญ่ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง

 

                นอกจากนี้ ผู้ซื้อบ้านจัดสรรเคยชินกับการอยู่อาศัยในโครงการที่ไม่ต้องจ่ายหรือจ่ายค่าส่วนกลางในจำนวนที่ไม่มากนัก หากจัดตั้งเป็นนิติบุคคลบ้านจัดสรรแล้วกฎหมายได้ระบุบทลงโทษกับสมาชิกที่ค้างชำระค่าสาธารณูปโภค เช่น การถูกระงับบริการต่าง ๆ หรือแม้แต่การถูกอายัดโฉนดจากกรมที่ดิน เป็นต้น

 

                นายธนันทร์เอก กล่าวว่า ปัจจุบันนี้ ผู้จัดสรรที่ดินไม่ได้มองเรื่องข้อดีของกฎหมายดังกล่าว โดยเฉพาะโครงการที่ต้องการพัฒนาเฟสต่อเนื่อง ซึ่งอาจมีปัญหาเรื่องการใช้ระบบสาธารณูปโภคบางอย่างร่วมกัน ทั้ง ๆ ที่การจดทะเบียนนิติบุคคลบ้านจัดสรรนั้น ช่วยให้ผู้จัดสรรไม่ต้องรับภาระในการดูแลสาธารณูปโภค เนื่องจากภาระดังกล่าวจะตกเป็นของผู้ซื้อหรือนิติบุคคล

 

                ทั้งนี้ จากข้อมูลจากสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน เกี่ยวกับสถิติการออกใบอนุญาตให้จัดสรรที่ดินทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2538-2552 ทั้งสิ้นจำนวน 4,333 โครงการ โดยในปี 2552 นั้นมีทั้งสิ้น 322 โครงการ รวมทั้งอาคารชุดตั้งแต่ปี 2538-2552 ทั้งสิ้น 158,684 โครงการ โดยปี 2552 จำนวน ทั้งสิ้น 25,652 โครงการ

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน