Loading

HBIRM แนะรื้อ กม.สางจัดสร

วันที่ : 29 ธันวาคม 2552
HBIRM แนะรื้อ กม.สางจัดสรร

นายธนันทร์เอก หวานฉ่ำ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอชบี อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ HBIRM เปิดเผยว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 บังคับใช้มานาน และบางบทบัญญัติไม่สอดคล้องกับสภาพสถานการณ์ในปัจจุบันทำให้เกิดปัญหา กรมที่ดินจึงได้ยกร่างแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนนำเสนอเข้าสู่สภาต่อไป โดยมีประเด็นที่เห็นว่าควรกำหนดรายละเอียดให้ชัดเจน เช่น เรื่องกำหนดให้มีการจดแจ้งการเป็นสาธารณูปโภคหรือที่ใช้เพื่อบริหารสาธารณะในโฉนดที่ดิน และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ควรชัดเจน เพื่อให้ผู้ซื้อบ้านจัดสรรได้ทราบว่าโฉนดที่ดินแปลงนั้นเป็นสาธารณูปโภคหรือใช้เพื่อบริการสาธารณะอันตกอยู่ภายใต้ภาวะจำยอมตามกฎหมาย เช่น  ถนน สวนสาธารณะ เป็นต้น เนื่องจากที่ผ่านมาไม่ได้กำหนดว่าอะไรคือสาธารณูปโภคและส่วนใดคือบริการ เมื่อถึงเวลาโอนให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมักเกิดปัญหา

 

                นอกจากนี้ยังมีเรื่องการกำหนดให้ผู้รับโอนที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคหรือใช้เพื่อบริการสาธารณะต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้จัดสรรที่ดินที่มีต่อผู้ซื้อที่ดินจัดสรร ทั้งเพื่อให้สาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะมีผู้ดูแลบำรุงรักษาและอยู่ในสภาพดังเช่นที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดทำขึ้น ซึ่งก่อนที่จะโอนให้นิติบุคคลฯ หรือโอนเป็นสาธารณะให้ท้องถิ่นดูแล สาธารณูปโภคเหล่นี้ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานซึ่งตรงนี้จะช่วยแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่ง แต่การซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์นั้น หากลูกบ้านและเจ้าของโครงการตีความและปฏิบัติไม่ตรงกันก็จะเกิดปัญหา ดังนั้น ก่อนดำเนินการใดๆ ควรมีข้อตกลงและทำบันทึกข้อตกลงให้เรียบร้อยทั้ง 2 ฝ่าย อย่างไรก็ดี หากมีข้อพิพาทก่อนส่งมอบสาธารณูปโภคและมีการร้องขอเข้ามา กรมที่ดินจะมีคณะอนุกรรมการไปดำเนินการไกล่เกลี่ยโดยดูจากสภาพความเป็นจริงในเบื้องต้นแล้วตัดสิน หากคู่กรณีไม่เห็นชอบก็จะส่งเนื่องให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดินตัดสิน

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้