Loading

เมินรื้อสัญญาจะซื้อจะขายคอนโ

วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2552
เมินรื้อสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด

แหล่งข่าวจากกรมที่ดินเปิดเผย"ฐานเศรษฐกิจ"ว่า จากกรณีที่สมาคมอาคารชุดได้เสนอขอแก้ไข สัญญามาตรฐานจะซื้อจะขายห้องชุดที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) อาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.อาคารชุดพ.ศ. 2522  และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4กรกฎาคม 2551 ที่ผ่านมา โดยมีประเด็นสำคัญคือผ่อนปรนให้อาคารชุดทุกโครงการที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างให้สามารถเปิดซื้อ-ขายบนกระดาษเปล่าได้  อีกทั้งกำหนดค่าใช้จ่ายส่วนกลางของผู้ซื้อ จะต้องถูกระบุลงในสัญญาจะซื้อจะขายด้วยเพื่อป้องกันการเบี้ยวชำระ  นอกจากนี้ยังให้กำหนดค่าใช้จ่ายกรณีมีการโอนใบจองซื้อขายห้องชุด 5-10% ให้กับผู้ประกอบการ เพื่อป้องกันการเก็งกำไร อีกประเด็นคือผ่อนปรนการรับประกับส่วนควบและโครงสร้าง 5 ปี ให้เหลือ 1-2 ปีเท่ากับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) เป็นต้น

ก่อนหน้านี้ สมาคมอาคารชุดไทยได้เคยเสนอขอแก้ไขมาแล้วครั้งหนึ่งและที่ผ่านมา กรมที่ดินได้เสนอต่อคณะกรรมการร่างกฎหมายกระทรวงมหาดไทยแล้ว แต่ที่ประชุมไม่เห็นด้วย เพราะต้องการคุ้มครองผู้บริโภค และเห็นว่า สัญญามาตรฐานของกรมที่ดินมีความเหมาะสมแล้ว ขณะเดียวกันกรมที่ดินมีความเห็นว่า ที่ผ่านมา การซื้อขายอาคารชุด ไม่เคยมีสัญญามาตรฐานมาก่อนและมีปัญหาว่า ผู้บริโภคมักถูกหลอกจากการขายโครงการบนกระดาษเปล่า เมื่อลูกค้าชำระผ่อนดาวน์ไปแล้วแต่กลับไม่ก่อสร้างตามกำหนด หรือมีความล่าช้าเนื่องจากติดขัดกฎหมายเกี่ยวข้องก็มีเช่นกฎหมายสิ่งแวดล้อมเป็นต้น

ดังนั้นกฎหมายอาคารชุดใหม่จึงกำหนดชัดเจนว่า ผู้ประกอบการจะเปิดขายโครงการได้ต่อเมื่ออาคารดังกล่าวได้รับใบอนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานท้องถิ่นแล้วเท่านั้น ที่สำคัญประเด็นการประกันส่วนควบและส่วนโครงสร้างอาคาร ถือว่าเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบ เพราะหากใช้วัสดุไม่ดีหรือโครงสร้างชำรุดก่อนเวลาอันควร ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตาม  จะกระทบกับผู้บริโภคได้

อย่างไรก็ดีที่ผ่านมากรมที่ดินได้ชี้แจงสมาคมอาคารชุดไทยไปแล้วและหากต้องการจะขอให้กรมที่ดินเสนอต่อคณะกรรมการร่างกฎหมายกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งก็สามารถเสนอเข้ามาได้แต่จนกระทั่งบัดนี้ก็ไม่มีการนำเสนอเข้ามา แต่เชื่อว่า หากเสนอเข้ามาก็จะเป็นข้อเสนอเดิมๆ และทั้งกรมที่ดินและกระทรวงมหาดไทยก็จะไม่พิจารณาแก้ไขให้ตามที่สมาคมเสนออย่างแน่นอน

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ