Loading

ปั้นนิติบุคคลบริหารชุมชน ยกมาตรฐานวงการอสังหา

วันที่ : 6 สิงหาคม 2552
ปั้นนิติบุคคลบริหารชุมชน ยกมาตรฐานวงการอสังหาฯ

นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้   ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่าจะร่วมมือกับกรมที่ดินจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการชุมชนให้ถูกต้องตามกฎหมายนิติบุคคลบ้านจัดสรร เพราะเล็งเห็นถึงผลกระทบจากปัญหาช่วงที่ผ่านมาว่าแม้จะมีพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 กำหนดออกมาบังคับใช้ แต่ก็ยังมีโครงการบ้านจัดสรรปล่อยปละละเลยและไม่สนใจด้านการดูแลชุมชน หรือเมื่อโครงการขายบ้านหมดก็เป็นภาระให้กับหน่วยงานท้องถิ่นและลูกบ้านต้องเผชิญปัญหากันเอง แม้บางแห่งจะมีการก่อตั้งนิติบุคคลขึ้นแล้วก็ตาม

                ดังนั้นสมาคมจึงได้ร่วมกับกรมที่ดินจัดอบรมติวเข้มผู้จัดการนิติบุคคลป้อนวงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อยกระดับและหวังสร้างมาตรฐานการบริหารนิติบุคคลบ้านจัดสรรและนิติบุคคลอาคารชุดโดยภายหลังการอบรมจะให้มีการขึ้นทะเบียนพร้อมออกใบอนุญาต(Licence) รับรองมาตรฐานสำหรับผู้ที่จะมาเป็นผู้จัดการนิติบุคคลอย่างถูกต้อง และได้มาตรฐานจริง ๆให้ เป็นมืออาชีพมากขึ้น

                ""ขณะนี้กำลังจัดทำหลักสูตรการอบรมผู้จัดการนิติบุคคลให้ได้มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นองค์กรกลางในการจัดอบรม โดยเนื้อหาสำคัญประกอบไปด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ บทลงโทษและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมสมาคมจะออกใบอนุญาตให้ก่อนที่จะส่งรายละเอียดให้กรมที่ดินเพื่อขึ้นทะเบียนต่อไป เบื้องต้นนี้มุ่งเน้นไปยังกลุ่มเป้าหมายลูกค้าโครงการคอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร""

                ส่วนผลกระทบที่เกิดขึ้นกรณีการบริหารจัดการของนิติบุคคลยังไม่ได้มาตรฐานส่งผลให้เกิดมีกรณีฟ้องร้องจำนวนมาก สภาพชุมชนไม่น่าอยู่อาศัย ซึ่งโครงการบ้านจัดสรรต้องยกระดับมาตรฐานการอยู่อาศัยให้สูงขึ้น ให้ความสำคัญนิติบุคคลอย่างจริงจัง เช่นเดียวกันผู้ซื้อบ้านก็ควรพิจารณาการบริหารจัดการด้านชุมชนเป็นองค์ประกอบหลักก่อนตัดสินใจซื้อ

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ