Loading

กทม.ระดมความคิด ปรับปรุงผังเมืองใหม

วันที่ : 15 มิถุนายน 2552
กทม.ระดมความคิด ปรับปรุงผังเมืองใหม่

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวในงานสัมมนาระดมความคิดเห็นการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครว่า สำนักงานผังเมือง กทม.ได้ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมของท้องถิ่นตนเอง โดยเริ่มจากผังเมืองกรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2542 และดำเนินการต่อในผังเมืองรวมฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2549 ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบัน โดยประกาศใช้บังคับโดยกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549 เมื่อวันที่ 16 พ.ศ.2549 ซึ่งมีเวลาบังคับใช้ 5 ปี จะสิ้นสุดในวันที่ 15 พ.ค.2554

 

                สำหรับผังเมืองรวมฉบับปัจจุบัน ได้บังคับใช้เป็นเวลา 3 ปีแล้ว กทม.จึงได้จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการใช้บังคับผังเมืองรวมเนื่องจากภายหลังประกาศใช้ผังเมืองรวมฉบับปัจจุบัน ปรากฏว่ามีหน่วยงานราชการ เอกชน ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียร้องขอให้แก้ไขปรับปรุงผังเมืองรวมในประเด็นต่างๆ

 

                ดังนั้น กทม. จำเป็นต้องดำเนินการติดตามเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน เพื่อร่วมกันเสนอแนวทางการปรับปรุงผังเมืองในฉบับต่อให้มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ซึ่งการสัมมนาระดมความคิดเห็นจะดำเนินการต่อเนื่องจนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2552 จากนั้นจะส่งผลที่ไดรับจะไปประกอบการประเมินผลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาให้ กทม.ปรับปรุงตาม พ.ร.บ.ผังเมืองต่อไป

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ 2009