Loading

จี้ออกกม.ใหม่อุ้มผู้บริโภ

วันที่ : 5 พฤษภาคม 2552
จี้ออกกม.ใหม่อุ้มผู้บริโภค

นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เปิดเผยในการอภิปรายเรื่อง กฎหมายใหม่ช่วยคนไทยปลอดภัยได้อย่างไรเนื่องในงานวันคุ้มครองผู้บริโภค 2552 ว่า กฎหมายใหม่ที่ประกาศบังคับใช้ซึ่งจะช่วยคุ้มครองผู้บริโภคมากขึ้นมีด้วยกัน 2 ฉบับคือ 1.พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองผู้บริโภคในกรณีที่ได้รับความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย เพียงแต่พิสูจน์ว่าผู้เสียหายได้รับความเสียหายจากการใช้สินค้าตามปรกติธรรมดาเท่านั้น

2.พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นกฎหมายที่จะแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมในกระบวนวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง อย่างไรก็ดี เมื่อกฎหมายทั้ง 2 ฉบับมีผลบังคับใช้แล้วหลายฝ่ายเห็นว่ายังมีข้อด้อยที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เช่น พ.ร.บ.ความรับผิดฯไม่ได้คุ้มครองเหตุจากการใช้สินค้าในประเภทอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้าง ป้าย ฯลฯ เมื่อเกิดเหตุชำรุดบกพร่อง ผู้ที่รับผิดชอบก็คือผู้บริโภคเอง นอกจากนี้กฎหมายดังกล่าวไม่ได้คุ้มครองผู้ที่ได้รับความเสียหายที่เกิดจากตัวสินค้าที่ไม่ใช่เป็นสินค้าไม่ปลอดภัย ทั้งนี้ กฎหมายฉบับนี้ยังเปิดช่องให้กับผู้ประกอบการไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีที่ผู้เสียได้รู้อยู่แล้วว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย เป็นต้น ดังนั้น เห็นควรนำเอาอสังหาริมทรัพย์และบริการบรรจุไว้ใน พ.ร.บ.ความรับผิดฯด้วย

 

ในส่วน พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคฯมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคทางด้านสินค้าและบริการที่ไม่มีคุณภาพหรือมาตรฐานให้ได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบันคดีข้อพิพาทระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจยังอยู่ในสภาพที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคอยู่หลายประการ ที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีคดีที่ผู้บริโภคฟ้องขึ้นมาสู่ศาลและชนะคดีได้น้อยมาก ฉะนั้นผู้บริโภคจึงตกอยู่ในสภาวะจำยอม

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้